$left
$middle

Om Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Den omgivande naturen och skolans lokaler erbjuder en kreativ och hälsosam inlärningsmiljö. Skolan har en hälsofrämjande profil och arbetar aktivt med elevdemokrati- och medinflytandefrågor.

Bäckagårdsskolan är en kommunal grundskola och här går cirka 550 elever i årskurs F–9.  

Läroplanen LGR 11 styr skolans arbete och innehåller tre huvudområden:

 • Skolans värdegrund och uppdrag.
 • Övergripande mål och riktlinjer.
 • Kursplaner för varje ämne.

På Bäckagårdsskolan möter eleven en tydlig pedagogisk linje med planering, genomförande och uppföljning genom sina LPP:er (lokala pedagogiska planeringar) och sin IUP (individuell utvecklingsplan).  Eleverna får efterhand som de blir äldre och utvecklas ta större ansvar för sin studieplanering och information. 

Bäckagårdsskolans elever ska hela tiden utveckla sina förmågor och kunskaper samtidigt som vi arbetar för en god fysisk, psykisk och social hälsa. Skolan arbetar målinriktat med värdegrunden, så att eleverna utvecklar en känsla för samhörighet, empati och förmåga att fungera väl i en demokrati. Skolans hälsofrämjande arbete är en bidragande faktor till att skolans elever når goda studieresultat.

Vi på Bäckagårdsskolan:

 • arbetar målmedvetet för att skolan ska vara en arbetsplats man går till med glädje.
 • arbetar för att alla ska känna delaktighet, medansvar och trygghet.
 • bidrar till en stimulerande miljö för lek, lärande och utveckling.
 • följer gemensamma regler och normer.
 • utvecklar skolan i samverkan med elever och föräldrar.
 • arbetar aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling.
 • arbetar ämnesövergripande och entreprenöriellt.
 • arbetar aktivt med SANDT (samlevnads-, alkohol-, narkotika-, droger- och tobaksfrågor).
 • ingår i Regions Skånes nätverk "Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne".

Senast ändrad: