$left
$middle

Om Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan är en F-6 skola vilket innebär att det på skolan finns förskoleklass, årskurs 1-6 och fritidshem. Det finns då drygt 600 elever på skolan.

På vår skola har vi en positiv elevsyn med höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter då vi har en språklig mångfald hos eleverna. Vi sätter eleven och elevens lärande i centrum och alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. Vi har motiverade elever och engagerade föräldrar.

Det kollegiala lärandet är centralt för all personal på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vi arbetar också med skolverkets satsning Specialpedagogik för lärande för att bli ännu bättre på att anpassa undervisningen till alla elevers behov. Fokus ligger också på språkutvecklande och formativ undervisning där vi har ett nära samarbete med Skolverket inom Samverkan för bästa skola.

På skolan arbetar vi tillsammans med Malmö kulturskola - El Sistema – där eleverna med rytmik sång och kör ges möjlighet till fler uttrycksformer. Vi samarbetar även med drömmarnas hus i vårt Skapande skola projekt som har till syfte att stärka vi-känslan på skolan.

Vi har en stark och stödjande elevhälsa med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete för att möta alla elever där de befinner sig. Vi har ett stort elevhälsoteam med tre specialpedagoger, tre speciallärare, en skollogoped, två skolsköterskor, två skolkuratorer och två socialpedagoger som har ett nära samarbete med lärare och övrig personal. Vi har en rastpedagog som har som uppgift att planera och genomföra aktiviteter under rasterna.

På Kirsebergsskolan har alla elever i årskurs 1-6 chromebooks och vi arbetar aktivt med digitalisering och använder google classroom. Vi har ett fint och välutrustat bibliotek och en skolbibliotekarie som samverkar med lärarna och IKT-pedagog. Vi arbetar aktivt med att skapa inspirerande lärmiljöer och trygghet på alla platser och i alla sammanhang på skolan. Vårt mål är att tillsammans med elever och föräldrar skapa den bästa verksamhet vi kan för att våra elever ska få bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande och ha tillgång till varje elevs bästa skola.