$left
$middle

Om Ribersborgsskolan

Ribersborgsskolan är en F-6 skola med integrerade förskoleavdelningar.

Skolbarnsomsorg

Vi erbjuder alla barn fritidsverksamhet mellan kl 06.30-18.00, i anslutning till skoldagen. Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid.

Vi uppmuntrar barnen att i samspel med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens. Lek och skapande verksamhet i olika former ger vi stort utrymme på våra fritidshem.

Elev- och föräldrarsamverkan

Vi samverkar med elever och föräldrar. Med hjälp av den individuella utvecklingsplanen, där hem och skola tillsammans tydliggör mål för eleven, skapar vi delaktighet.

Samverkan sker också genom klassråd, elevråd, enkäter, föräldramöten och övergripande även i vårt skolråd. Syfte är att informera och få våra elever och föräldrar delaktiga i verksamheten.

Skolråd

Skolrådet för Ribersborgsskolan ska vara en länk mellan föräldrar och skola. Genom dialogen ges möjlighet till föräldrainflytande.

Frågor som varit vanliga under skolrådens sammanträden under de senaste åren är skolmaten, skolgården, trafikmiljö, kvalitetsredovisning, organisation och budget.

Vi ser gärna att det finns en föräldrarepresentant från varje klass.