$left
$middle

Kurator

Som kuratorer på Rosengårdsskolan arbetar vi främst med att stödja enskild elev eller övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Som en del av Elevhälsoteamet arbetar vi med emotionell utveckling samt psykosociala frågor som ska utmynna i det gemensamma målet som all personal på skolan har: att verka i skolan för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen samt utvecklas i en lärande miljö.

Ämnen som kan vara aktuella för oss kuratorer är exempelvis
förebyggande av psykisk ohälsa, mobbning, kränkande behandling, diskriminering samt trakasserier. Som elev kan man vända sig till oss om man upplever föregående händelser, men en kurator kan man även besöka om man vill dela med sig någonting gällande skoltrötthet, skolk, relationsproblem på skolan och fritiden eller allmänt för att prata med någon. Alla sorters samtal är välkomna här!

Som kuratorer har vi en extern samverkan med exempelvis Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen, Polisen och andra instanser som kan beröra våra elever på skolan.

Vårt arbete på skolan kommer även att kretsa kring skolsocial utredning, flerpartssamtal med exempelvis lärare och föräldrar till eleven, arbete med elever i grupp, krishantering samt utbildningsinsatser inom skolsocialt arbete. 

Vårdnadshavare är alltid välkomna att höra av sig till oss kuratorer om de känner oro för sitt eget eller någon annans barn. Som kuratorer har vi tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter:

Sophie Johnsson, mobil 0733-05 48 82
e-post: sophie.johnsson@malmo.se

Ammy Mody, mobil 0732-02 46 96
e-post: ammy.mody@malmo.se