$left
$middle

Om Rosengårdsskolan F–6

Rosengårdsskolan är i nuläget en F-8 skola i Herrgården på Rosengård. Hösten 2019 startade vi upp ett högstadium med musikinriktning (åk 7) och vi kommer att ha en klass i varje årskurs på högstadiet från och med hösten 2021. På Rosengårdsskolan arbetar vi målmedvetet med att ge alla elever de bästa förutsättningarna att utveckla sin fulla potential. Du möter en skola med erkänt skicklig personal som har höga ambitioner.

Rosengårdsskolan har också en grundsärskola.

Fritidshemmets olika avdelningar har egna lokaler på skolan.

Varje skolår arbetar i arbetslag. Arbetslaget ansvarar gemensamt för respektive årskurs.

Vi har bra lokaler, inbjudande utemiljö och goda förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag.

På Rosengårdsskolan har vi en god stämning och hög ambition. Vi har höga förväntningar på varandra när det gäller att bidra till en god arbetsmiljö för både elever och personal.

Vi vill att Rosengårdsskolan ska vara varje elevs bästa skola. Därför arbetar vi kontinuerligt med att ge alla elever de bästa förutsättningarna för att klara skolan. Det gör vi genom en medveten språkutvecklande undervisning, ett lågaffektivt bemötande, ett formativt förhållningssätt samt tydlighet och struktur.

Utöver detta vill vi att alla våra elever ska möta en skola med välutbildad personal som jobbar i en målstyrd organisation. Rosengårdsskolan besitter ett starkt kollegium med hög kompetens. Vi har ett väletablerat elevhälsoteam som består av specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog och logoped. Elevhälsoteamet arbetar nära varje arbetslag utifrån elevernas behov. Skolan har självklart även en skolbibliotekarie.

För att skapa samsyn och likvärdighet i hela verksamheten har Rosengårdsskolan arbetat fram ett gemensamt lokalt ramverk som vi kallar för Rosengårdsmodellen. Det skapar trygghet och struktur för både personal och elever!

Rosengårdsskolan arbetar framgångsrikt med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Vi befinner oss i en god utvecklingsfas och fick hösten 2016 ett helt grönt protokoll från skolinspektionen efter deras senaste regelbundna tillsyn.

sv