$left
$middle

Elevinflytande

Vi vill ge eleverna möjlighet att vara med och påverka och ta ansvar för både undervisningen och arbetsmiljön i skolan. Det är viktigt att eleverna lär sig att delta i demokratiska processer. I olika råd kan eleverna använda sitt elevinflytande.

Redan från det att eleverna börjar skolan är det viktigt att de känner att de kan få vara med och påverka och ta ansvar för hur vi har det i skolan, hur vi ska arbeta för att lära på bästa sätt och hur vi ska vara mot varandra för att alla ska trivas och känna sig trygga. Genom att diskutera med kamrater, lärare och skolledningen lär sig eleverna ett demokratiskt arbetssätt.

Elevhearing

Elevhearing är en del av skolans arbete med elevdemokrati.
Elevhearing har vi för att säkerställa att eleverna får inflytande över undervisningen och kan påverka arbetet i skolan.

När det är elevhearing har skolledningen möte med en grupp elever i taget för att lyssna på dem och ta reda på hur de tycker att undervisningen fungerar, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Syftet är att eleverna ska få bästa möjliga undervisning och därmed kunna höja sina resultat och nå goda betyg.

Två elever per klass, en pojke och en flicka, blir djupintervjuade av skolledningen om frågor de haft möjlighet att förbereda sig på.

Elevhearing är en del av skolans kontinuerliga kvalitetsarbete och genomförs två gånger per läsår med samtliga klasser.

Elevråd​

Elevrådet tar upp frågor som handlar om hela skolan. Representanter för alla klasser från årskurs tre till sex, rektor och en representant för lärarna träffas en gång i månaden och diskuterar hur de tillsammans kan arbeta för att skolan ska fungera så bra som möjligt. Alla får ta del av information och förslag och alla hjälps åt att hitta lösningar på problem.

Klassråden väljer två representanter, en ordinarie och en reserv, som ska vara med i elevrådet. De ska framföra klassens frågor, förslag och synpunkter till elevrådet och de ska rapportera tillbaka till sina klasskamrater om innehållet på elevrådsmötet.

Rektor informerar eleverna om aktuella och viktiga frågor, till exempel om skolans budget och om resultatet från Rosengårdsskolan på Malmö stads trygghetsenkät.

Klassråd

Klassråden väljer två representanter, en ordinarie och en reserv, som ska vara med i elevrådet. De ska framföra klassens frågor, förslag och synpunkter till elevrådet och de ska rapportera tillbaka till sina klasskamrater om innehållet på elevrådsmötet.

Rektor informerar eleverna om aktuella och viktiga frågor, till exempel om skolans budget och om resultatet från Rosengårdsskolan på Malmö stads trygghetsenkät.

sv