$left
$middle

Trivsel, trygghet och kvalitet

Vi vill ha en studie- och elitidrottsmiljö präglad av glädje, utveckling och goda resultat. Därför utvärderar vi kontinuerligt vår verksamhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Genom ett effektivt kvalitetsarbete kan man se sådant som man i den stressade vardagssituationen inte hinner med att se. Vi följer upp vår verksamhet med bland annat Skolverkets elev- och lärarenkät, genom utvärdering av respektive idrott och vi analyserar våra elevresultat och vår måluppfyllelse.

Vi vill arbeta erfarenhetsbaserat, tålmodigt och lyhört för att samtliga elever ska lyckas så bra som möjligt i sina studier och i sin idrott. Vi diskuterar de senaste forskningsrönen och låter det påverka utvecklingen av vår verksamhet.

Vi anser att kollegialt lärande är en nyckelfaktor och en viktig del i vårt och elevernas lärande. Lärare på skolan kompetensutvecklar sig i olika fortbildningsinsatser och förstelärare är drivande i pågående utvecklingsarbete.

På Malmö Idrottsgymnasium jobbar vi aktivt mot diskriminering och kränkande särbehandling.

sv