$left
$middle

Elisedal

Verksamhetsområdet Elisedal är beläget utmed Jägersrovägen norr om Ystadvägen och öster om Yttre Ringvägen.

Detaljplan

Detaljplanen möjliggör etablering av verksamheter inom kategorin ”industri, inte störande”, ”kontor, endast i kombination med industri” och ”veterinärklinik”. Detaljplanen medger en byggnadshöjd på 14 meter inom hela verksamhetsområdet. Inget exploateringstal är angivet i detaljplanen vilket innebär att det inte finns några begränsningar i hur stor yta av fastigheten som får bebyggas. Observera att det inom samtliga fastigheter finns prickmark som begränsar var byggnaden får placeras. Detaljplanen anger att en grönytefaktor på 0,3 ska uppnås inom kvartersmark. Detta innebär att 30 % av fastigheten ska vara grön.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsättning på det befintliga verksamhetsområdet i Elisedal. Området är lämpligt för etableringar inom kategorin logistik, lager, grossistverksamhet, tillverkning, m.m. Ej försäljning till slutkonsument (privatpersoner).
Berört område ägs av Malmö stad. Inom allmän platsmark finns gator, gång- och cykelvägar, dagvattendamm och naturområden. Inom naturområdena finns fornlämningar. I området finns goda kommunikationer i form av buss. Busshållplatser finns utmed Jägersrovägen.

Kontakta oss

Fastighets- och gatukontoret, köpa mark för verksamhet

sv