$left
$middle

Lockarp 8

Lockarp 8 ansluter till det befintliga verksamhetsområdet Lockarps bageri. Norr om området ligger Yttre ringvägen och angränsar i öster till Arrievägen.

Detaljplan

Detaljplanen göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde för ändamålen industri, kontor och bilservice. Planbestämmelserna tillåter en hög byggnadshöjd, 32 meter, i delar av planområdet. Syftet med planen är att skapa ett område som möjliggör logistiketableringar.

Berört område ägs av Malmö stad och består i huvudsak av jordbruksmark. Planområdet utgör cirka 68 000 kvm kvartersmark och 7 000 kvm allmän platsmark. På den allmänna platsmarken ligger en dagvattendamm som kan hantera 100-årsregn. Gatan och gång- och cykelvägen inom området är utlagt som kvartersmark och kommer driftas och underhållas av fastighetsägarna inom planområdet genom en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening.

Kontakta oss

Fastighets- och gatukontoret, köpa mark för verksamhet

sv