$left
$middle

Vintrie park

Vintrie Park är beläget söder om Hyllie och väster om Svågertorp i nära anslutning till både Pildammsvägen och Yttre Ringvägen.

Detaljplan

Inom området Vintrie Park finns flertalet detaljplaner som möjliggör etablering av huvudkontor och en viss andel handel (max 300 kvm per fastighet, ej livsmedel). Planbestämmelserna medger byggnadshöjder mellan 12–26 meter beroende på fastighet. I detaljplanen finns begränsningar avseende placering av byggnad samt in- och utfarter. Det finns även exploateringstal som anger hur mycket bebyggelse som får uppföras inom fastigheten. Området är lämpligt för etablering av huvudkontor.
Berört område ägs av Malmö stad. Inom allmän platsmark finns gator, gång- och cykelvägar samt natur och park. Det finns goda kommunikationer till området i form av buss (hållplats på Pildammsvägen) samt tåg (Svågertorps station).

Kontakta oss

Fastighets- och gatukontoret, köpa mark för verksamhet

sv