De arbetar för ett jämlikare Malmö

Malmö stad har fått två funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare. Funktion Malmö träffar Sara Torres och Nils Karlsson för att ta reda på vad de egentligen arbetar med.

Sara Torres berättar att hon och kollegan Nils Karls­son började sitt uppdrag med att kartlägga vilket arbete som redan görs i kommunen. De upptäckte att det redan görs en massa gott arbete inom tillgänglighetsområdet, både inom den egna förvaltningen och i andra.

– Det finns mycket engagemang, kunskap och resurs­er. En stor del av vårt arbete kommer att vara att för­medla kontakter, sprida information, delge det man redan gör och identifiera vad man skulle behöva jobba mer med. Det kan vara någon som har svårigheter med att prata i telefon, till exempel har svårt att höra vad den andra personen säger eller har svårt att komma ihåg vad som sägs vid ett samtal. Tillgänglighet är komplext, i synnerhet när man tänker på det ur ett brett perspek­tiv, inte bara den fysiska tillgängligheten, utan även socialt, informativt, kommunikativt och kognitivt, menar Sara.

Stöd och samordning

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna ska arbeta dels som ett stöd, dels som en samordning. Samordning behövs, för att ibland görs samma sak på två olika ställen och då kan Sara och Nils hjälpa till med bättre koordinering. Då kan det skapas en helhetssyn i de olika förvaltningarna och det blir lättare för medbor­garna att förstå vem som gör vad. De kan också hjälpa till att vara en kunskapsbank för näringsliv, förening­sliv, offentlig förvaltning och enskilda medborgare. Arbetet ska i första hand gynna den enskilda medbor­garen, men samordnarna ska också vara ett stöd för tjänstepersoner och företrädare i de olika brukarorgan­isationerna. De ska samverka med myndigheter och andra externa aktörer runt om kring, med syftet att för­bättra tillgängligheten för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

– Malmö stads råd för funktionshinderfrågor har tagit fram grunden för tjänstebeskrivningen för tillgänglighets-samordnare. Så vi är inte bara en uppfin­ning uppifrån, utan vi är faktiskt skapade av rörelsen själv, säger Nils.

Nils har tidigare varit ordförande i funktionsstöds­nämnden, men har nu gått från att vara politiker till att vara tjänsteperson. Han menar att det som politiker ibland kändes som att det tog väldigt lång tid mellan förslag och beslut, medan han som tjänsteperson ibland redan samma dag kan se att han gjort skillnad.

Ett konkret exempel på något de redan har hunnit arbeta med är processen för att synliggöra vilka lättare sätt det finns för att kommunicera med Malmö stad. Det kan vara någon som har svårigheter med att prata i telefon, till exempel har svårt att höra vad den andra personen säger, eller har svårt att komma ihåg vad som sägs vid ett samtal. Då finns det olika tjänster som förenklar, och informationen om vilket stöd som finns att få har förtydligats på malmo.se.

– Det är verkligen en tillgänglighetsgrej, att man ska kunna göra sig förstådd, och kunna få hjälp med texttelefoni eller bildstöd vid telefonsamtal till exem­pel, säger Sara.

– Har man minsta behov av hjälp är det bara att kon­takta oss! avslutar Nils.

Besök gärna vår sida:

Mer om Nils och Sara

Kontakt
Både medborgare och medarbetare är välkomna att kontakta funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna!

Sara Torres: 0732-05 38 23, sara.torres@malmo.se
Nils Karlsson: 0701-49 30 83, nils.karlsson@malmo.se

Namn: Sara Torres
Ålder: 45 år
Bor: På en mindre ort på landet
Gör: Jag arbetar för att göra Malmö tillgängligare för medborgare med olika typer av svårigheter. Jag arbetar för att det ska bli bättre, mer jämlikt och mer tillgängligt. Jag vill stå på medborgarens sida i det arbetet.
Utbildning: Socionom
Favoritplats i Malmö: Kallbadhuset

Namn: Nils Karlsson
Ålder: 46 år
Bor: Limhamn
Gör: Jag läser, skriver, tänker och skrattar på jobbet.
Utbildning: Dubbelmaster i filosofi, både praktisk och teoretisk. Jag har även en kurs i dinosauriernas utveckling, och en liten kurs i att skriva historiska romaner.
Det bästa med mitt jobb: Att jag får nytta av mina färdigheter och min bakgrund. Dels tillhör jag själv en av målgrupperna, i och med min diagnos inom autismspektrum, dels har jag nytta av min filosofiutbildning. Och att jag har roligt på jobbet såklart, och att det gör skillnad!

sv
sv