Kommunikation är grunden för delaktighet, självbestämmande och självständighet

Kommunikation är mer än det vi förmedlar i tal eller skrift – det är allt vi gör för att uttrycka oss och förstå varandra. På Safirens dagliga verksamhet arbetar personalen medvetet med kommunikation – både för att skapa tydlighet, öka förståelse för situationer och för att förstärka upplevelser.

På den dagliga verksamheten Safiren erbjuds aktiviteter som kan upplevas med alla sinnen. Många av de brukare som kommer till Safiren använder andra sätt att kommunicera än tal. För att underlätta kommunikationen med brukarna, använder personalen olika former av alternativ kompletterande kommunikation, AKK, och andra hjälpmedel.
– Vi arbetar aktivt med vårt kroppsspråk, tonläge, placering och vårt ansiktsuttryck. Vi förstärker med ord och olika former av AKK för att öka möjligheten till att välja eller välja bort en aktivitet, säger Caroline Glimberg, arbetsterapeut i funktionsstödsförvaltningen.

De hjälpmedel som används som kommunikationsstöd kan vara allt från kroppsspråk, ansiktsuttryck, tecken, konkreta föremål eller ljud, taktila stöd, eller bildstöd till exempel.

– För oss som arbetar här handlar det om att kunna fånga upp även små initiativ till kommunikation Det kan vara ett visst ljud som signalerar glädje eller missnöje eller att personen tittar på ett föremål som fångar hens intresse. Om vi inte är uppmärksamma och försöker fånga upp de här signalerna, kanske personen slutar försöka kommunicera. Det kan också leda till stress för brukaren, säger Caroline Glimberg.

– Vi är som smådetektiver hela tiden, vi behöver fundera på vad olika ljud, kroppsspråk eller en blick kan betyda, fortsätter hon.

– Vi är också både sändare och mottagare av kommunikation hela tiden. Ibland har brukaren en assistent med sig. Då är vi tre personer som ska samspela samtidigt. Assistenterna har en viktig roll i kommunikationen då de kan fungera som brukarens röst eftersom de känner varandra så väl, säger Mary Beth Burger, omsorgspedagog i funktionsstödsförvaltningen.

Tydlig struktur ger förutsägbarhet

Varje dag bygger på ett och samma grundschema för alla som kommer till Safiren. Det ger en rutin som skapar igenkänning och tydlighet.
- Vårt uppdrag handlar mycket om att erbjuda stöd och en tydlighet för brukarna, så att de kan välja vad de vill göra när de är här. Det bidrar till en meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i vardagen, säger Mary Beth Burger.

Att lära känna en ny brukare är något som kan ta tid. Behoven kan också förändras. I verksamheten pågår därför ett ständigt arbete med att hämta in information, analysera och förstå, planera, prova och utvärdera insatser för varje brukare.
– Du kanske måste visa en bild flera gånger för att brukaren ska ges möjlighet att förstå kopplingen mellan bilden och den aktivitet du vill erbjuda. Därför ska du inte ge upp direkt eller dra slutsatsen att brukaren inte är intresserad om hen tackar nej första gången. Det kan också vara så att dagsformen påverkar om brukaren vill delta i en aktivitet just då eller inte. Kommunikation tar tid och det är okej, säger Mary Beth Burger.

Tre kvinnor i ett rum. Kvinnan i mitten tittar mot kameran och ler. Till vänster om henne sitter en kvinna i en soffa och till höger står en kvinna. Båda har på sig svarta t-shirtar med Malmö stads logotyp och de tittar leende mot kvinnan i mitten.

Ett schema eller en kalender kan underlätta för att kunna planera sin vardag – ett stöd som ger möjlighet till en ökad självständighet. På bilden: Caroline Glimberg, Patricia Wickström och Mary Beth Burger.

Stärker upplevelser

Kommunikation kan också vara något subtilt som har en positiv inverkan på ens mående eller som bidrar till att förstärka en upplevelse. I ett av sinnesrummen på Safiren finns en platta med tryckknappar i olika färger och som ger olika ljud när man trycker på dem. Dessa knappar är klädda med taktila färger. Det betyder att varje färg har en egen unik struktur som du kan känna med fingrarna. Om du till exempel har en synnedsättning ger det en möjlighet att känna skillnad på olika färger.
– Man kan även koppla dessa taktila färger till olika sinnesupplevelser som till exempel doft och smak. På så vis kan personen skapa en egen bild av olika färger, säger Caroline Glimberg.

Arbetsteamet viktigt stöd

För Mary Beth och Caroline är dialogen med resten av kollegorna på arbetsplatsen viktig. I gruppen använder de varandras kunskaper och erfarenheter för att skapa en levande dialog om kommunikation hela tiden.
– Som personal kan vi ibland känna att vi inte alltid når fram, då är det viktigt att kunna ha en öppen dialog med sina kollegor och att man kan hjälps åt. Att det inte är personligt om jag inte lyckas nå fram, säger Caroline Glimberg

– Precis, det är svårt ibland men det är också väldigt roligt när vi känner att vi lyckas, säger Mary Beth Burger.

Safiren daglig verksamhet

Safiren är en daglig verksamhet för personer med omfattande stödbehov och delar lokaler med den öppna verksamheten Upplevelsehuset. När lokalerna byggdes fanns det ett medvetet tänk kring tillgänglighet och lokalerna är därför utrustade med ledstänger och andra hjälpmedel för personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Mer om Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikationsstöd

På habiliteringen arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer och logopeder med stöd till dig som omfattas av LSS och tillhör personkrets 1. Habiliteringen erbjuder också verksamhetsstöd till LSS-verksamheter i Malmö stad, bland annat i form av verktyg för kommunikationsstöd eller AKK.

– Du som arbetar i en LSS-verksamhet jobbar säkerligen redan med kommunikationsstöd, till exempel genom bildstöd eller tecken, men framförallt med dig själv som kommunikationsstöd. Att försöka förstå och tolka är så självklart i arbetet med personer inom LSS att vi inte tänker på det som kommunikationsstöd. Om du och ditt arbetslag vill utveckla ert arbete med kommunikationsstöd kan ni få stöd av habiliteringen. Vi erbjuder bland annat utbildningar för medarbetare, säger Evelina Forsberg Svensson, logoped på habiliteringen.

sv
sv