Hållbar stadsutveckling

Malmö stad arbetar på olika sätt för en hållbar stadsmiljö. Det handlar både om att planera stadens nybyggnation, och att ta tillvara på den befintliga bebyggelsen och samtidigt sträva efter att minska miljöbelastningen.

Miljöförvaltningen deltar aktivt Malmös utvecklingsprojekt i syfte att ständigt föra fram hållbarhetsfrågornas värde i stadsplaneringen. Stadsbyggnadskontoret planerar staden och har det övergripande ansvaret för till exempel planering, detaljplaner och bygglov.

Hållbart byggande innefattar flera olika delar och vi ska skapa stadsområden som erbjuder olika typer av boende, arbetsplatser och service för alla samhällsgrupper. Det handlar även om:

  • effektivt markutnyttjande
  • cirkulärt tänkande och urbana symbioser
  • hållbara transporter i alla led
  • minimera behov av nya vägar
  • bygga ut sol- och vindenergi
  • effektivisera byggnaders energibehov

Malmö stad deltar i ett flertal projekt som främjar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Exempel på välkända projekt är Ekostaden Augustenborg, Sege Park och Västra hamnen med bland annat Bo01-området. I Rosengård pågår flera omfattande klimatinvesteringar och även den nya stadsdelen som byggs i Hyllie ska ha en hög miljömässig profil. En annan spännande plats i Malmö är hamnområdet där vi idag ser nya möjligheter för testbäddar, cirkulära samarbeten i form av industriella symbioser och ett spännande möte mellan stadskärna och modern industri.

Senast ändrad: 2017-09-25 10:58