Detaljplaner

Innan några byggprojekt kan påbörjas måste det finnas giltiga detaljplaner. Dessa upprättas av Malmö stad och reglerar markens användning samt hur bebyggelse får lov att utformas inom ett visst område.

Planområdet kommer att bestå av flera olika detaljplaner som tillsammans väntas möjliggöra 4000-5000 bostäder, 800 förskoleplatser och 1300 grundskoleplatser. Dessutom planeras det för service, kontor, handel, rekreationsytor, parker och mycket mer.  

Följande detaljplan är under utveckling:

Detaljplan 5564, i norra delen av Ellstorp

Visionsbild: White Arkitekter

Ett nytt, hållbart område planeras i norra delen av Ellstorp.

På den obebyggda tomten i norra delen av Ellstorp utreder Malmö stad möjligheten att bygga 700 stationsnära bostäder, kontor, centrumverksamhet, förskola och park. Detaljplanen utgör, tillsammans med återöppnandet av Östervärns station, startskottet för utveckling av området.

Parallellt med arbetet med detaljplanen har fastighetsägaren Jernhusen och White Arkitekter, i samarbete med Malmö stad, tagit fram ett hållbarhetsprogram och ett kvalitetsprogram som ska stödja och vägleda den fortsatta utvecklingen av området.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 14 februari till 15 mars 2019, kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Välkommen på samrådsmöte den 28 februari!

Planförslaget kommer att presenteras på ett samrådsmöte torsdagen den 28 februari kl. 18.00 på Entré, adress: Fredsgatan 10.

Senast ändrad: 2019-02-21 08:45