Om Södra Kirseberg och Östervärn

Området omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I utvecklingsområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.

Karta över översiktsplanens utbredning

Områdets geografiska avgränsning

Östervärn, Ellstorp, Johanneslust och Kirsebergsstaden är stadsdelar med olika karaktär och som skiljs åt av vägar, järnvägar och dåligt utnyttjad industrimark. Det finns stora möjligheter att knyta samman stadsdelarna, både med varandra och med den centrala staden, samtidigt som en effektivare markanvändning uppnås i ett stationsnära läge.

Senast ändrad: 2018-06-29 14:25