$left
$middle

Heliotropen

Kommande detaljplan för kvarteret Heliotropen möjliggör annan markanvändning än industrier i området. Heliotropen planeras att byggas ut under en lång tid och kommer, när området är klart, att ha såväl park som bostadshus. Utöver nya gator, bostäder och grönområde kommer de gator som i dag omger kvarteret Heliotropen att rustas upp och trafiksäkras.

Strax intill Sallerupsvägen och radhusen i Johanneslust kommer ett nytt område växa fram med boende, rekreation och service. Heliotropen ska byggas ut under en lång tid och när det är klart kommer där finnas bostäder i form av flerbostadshus, radhus samt centrumverksamhet i husens bottenplan. Området kommer att få en park, lekplats samt dagvatten- och skyfallshantering. I kvarteret Heliotropen ska det även byggas lokalgator med gång- och cykelstråk som kommer att kantas av trädplanteringar och annan grönska. Utöver nya gator, bostäder och grönområde kommer de gator som i dag omger kvarteret Heliotropen att rustas upp och trafiksäkras.

Malmö stad anlägger park, trädplanteringar och annan grönska samt nya gator med gång- och cykelstråk. Lifra och MKB planerar för bostäder.

Innehåll

Redigera webbplatsens kontaktinformation här. Innehållet i denna modul speglas sedan på undersidor.

 

sv