$left
$middle

Norra delen av Ellstorp

Ett nytt bostadsområde planeras i norra delen av Ellstorp, alldeles intill Östervärns station. Genom nya gång- och cykelförbindelser under järnvägsspåren knyts Kirseberg ihop med de centrala delarna av staden.

På den obebyggda tomten i norra delen av Ellstorp planeras för 700 stationsnära bostäder, kontor, centrumverksamhet, förskola och park. Detaljplanen (Dp 5564) utgör, tillsammans med återöppnandet av Östervärns station, startskottet för utveckling av området.

Marken prövas för bostadsbebyggelse

Syftet med detaljplanen är att ta tillvara det stationsnära läget och göra det möjligt för ny tät stadsbebyggelse. Förslaget är att bygga fem kvarter med cirka 700 bostäder med verksamheter i bottenvåningar samt bland annat förskola, park, stationstorg och så kallade mobilitetshus för olika typer av reselösningar.

Varierande bebyggelse med lugna rum, grönska och förbättrad framkomlighet

Bebyggelsen är högre ut mot de större stråken, Östervärns station och mot järnvägen och lägre i områdets mitt och i mötet med Ellstorps befintliga bostadsbebyggelse. Variationen i höjd och de slutna kvarteren skapar en lugn insida mot park och bostadsdelar i det stationsnära läget, medan centrumverksamhet i bottenvåningar och entréer mot gator bidrar till att skapa en levande atmosfär i den här delen av staden.

En ny lokalgata med avskild cykelbana länkar ihop Södra Bulltoftavägen med Idaborgsgatan. Övriga gator utformas för att öka framkomlighet och trygghet för fotgängare och cyklister. All bilparkering, utöver bilplatser för personer med rörelsehinder och bilpoolsbilar, sker i mobilitetshus som utöver bilparkering erbjuder ett bredare mobilitetsutbud till boende och verksamma i området.

Utvecklingen av det stationsnära läget innebär att en större sammanhängande grön yta till stora delar bebyggs. Det nya området kopplas ihop med befintliga Ellstorps gröna karaktär genom en grön diagonal från det nya stationstorget i nordväst via parken och förskolans utemiljö till Ellstorpsparken i sydöst.

Karta över området

sv