$left
$middle

Klimatanpassning

Skyfall och översvämningar orsakade av klimatförändringar tillhör framtidens stora utmaningar som vi behöver hitta hållbara och långsiktiga lösningar till.

Klimatanpassning innebär att staden har en beredskap i planeringen och vidtar åtgärder som mildrar eller hindrar effekter av klimatförändringar, eller tar till vara dess möjligheter. Med förebyggande åtgärder kan vi minska framtida kostnader för skador.

Skyfall och höjda havsnivåer

Hur extrema skyfall ska kunna hanteras är relativt nytt för Malmö stad och andra svenska kommuner. I arbetet med klimatanpassning har Malmö stad bland annat tagit fram strategier för ökad motståndskraft mot konsekvenser av skyfall i Skyfallsplan för Malmö.

Under ett antal år har Malmö stad har även arbetat med hur stadsutvecklingen kan möta klimatförändringarnas påverkan på kustlinjen och havet, i form av olika förstudier och utredningar kring havsnivåhöjning och kustskydd. Nu har Malmö stad även påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för kustskydd med åtgärder för att på kort och lång sikt skydda befintlig och ny bebyggelse mot höjd havsnivå.