$left
$middle

Klimatanpassning

Skyfall och översvämningar orsakade av klimatförändringar hör till några av framtidens stora utmaningar som vi behöver hitta hållbara och långsiktiga lösningar till. Här kan du läsa mer om hur Malmö stad arbetar med klimatanpassning.

Arbetet med klimatanpassning handlar om att Malmö ska bli mer motståndskraftigt och öka sin förmåga att hantera klimateffekter. Det innebär att staden ska ha en beredskap i planeringen för att hantera effekterna av klimatförändringar, som bland annat kraftiga skyfall, höga vattennivåer, stormar, värmeböljor och torka. Genom olika förebyggande åtgärder som mildrar eller hindrar de negativa effekterna av klimatförändringarna kan vi minska framtida kostnader.

För att minska riskerna för skador på allt ifrån byggnader, vägar och transporter till natur- och kulturmiljöer och människors liv och säkerhet behöver olika åtgärder genomföras på både kortare och längre sikt. Ansvaret för att vidta åtgärder ligger hos respektive fastighetsägare, eller hos verksamhetsutövare samt exploatörer.

Genom att låta åtgärderna för klimatanpassning fylla flera funktioner (så kallat multifunktionella åtgärder) kan de tillföra fler kvaliteter till Malmöborna. Det kan till exempel handla om att anlägga parker och idrottsplatser som kan översvämmas med flit för att ta hand om vatten vid kraftiga skyfall.

Skyfall och höjda havsnivåer

Hur extrema regn och skyfall ska kunna hanteras är relativt nytt för Malmö stad och andra svenska kommuner. I arbetet med klimatanpassning har Malmö stad bland annat tagit fram strategier för ökad motståndskraft mot konsekvenser av kraftiga skyfall. Malmö stads skyfallsplan handlar om kraftiga regn som inte kan hanteras av dagvattensystemet och som innebär risker för störningar av samhällsviktig verksamhet och allvarliga skador på såväl material och miljö som personer och liv. För att nå målen i Malmös skyfallsplan krävs insatser både på kommunal och privat mark.

Under ett antal år har Malmö stad även arbetat med hur stadsutvecklingen kan möta klimatförändringarnas påverkan på kustlinjen och havet. I Strategi för kustskydd har strategier för klimatanpassning i fysisk planering tagits fram för att hantera stigande havsnivåer. Det övergripande målet med strategin är att Malmö ska bevaras och utvecklas som kuststad i ett förändrat klimat, för både dagens Malmöbor och för kommande generationer. I strategin presenteras Malmö stads syn på klimatet och översvämningsrisken från havet, samt hur den ska hanteras i stadens fysiska planering och i hur fastighetsägare kan skydda sin bebyggelse.

sv