$left
$middle

Skyfallsanpassning

Klimatförändringar drabbar nu delar av världen som tidigare varit förskonade. Hur extrema skyfall ska kunna hanteras är relativt nytt för Malmö stad och andra svenska kommuner.

Det värsta skyfall som drabbat Skåne, och särskilt Malmö, föll den 31 augusti år 2014. Delar av Malmö fick då 100 millimeter regn på 24 timmar. Dagvattensystemen kunde inte ta emot de stora vattenmängderna och flera områden i staden översvämmades.

Aktivt arbete för en hållbar framtid

Malmö har sedan decennier tillbaka arbetat aktivt för att bygga långsiktigt hållbara dagvattenlösningar i nybyggnadsområden. Utbyggnaden av Bunkeflostrand och Gyllins trädgård är två av flera exempel. De senaste årens översvämningar har intensifierat detta arbete.

Metoder för att hantera skyfall

Långsiktigt arbete tillsammans med VA Syd

Malmö stad har tillsammans med VA Syd tagit fram en skyfallsplan. Detta innebär att vi har en långsiktig och konkret handlingsplan för hur staden ska rustas mot skyfall.

Kostnaderna i samband med skyfall ska minimeras. Vi ska förbättra säkerheten för viktiga samhällsfunktioner vid skyfall. Inga medborgare ska utsättas för fara eller få sina boytor förstörda. Malmös ambition med skyfallsplanen, långsiktigt, är att staden ska vara bättre rustad för att hantera framtida skyfall.

sv