$left
$middle

Strategi för kustskydd

Strategi för kustskydd ger inriktningen för arbetet med Malmös kustskydd. Syftet med Strategi för kustskydd är att ge kommunens syn på klimatrelaterade risker avseende framtida stigande havsnivåer. Därutöver syftar strategin till att visa hur översvämningsrisken från havet ska hanteras i stadens fysiska planering, exploatering och förvaltning samt hur Malmös befintliga bebyggelse kan skyddas.

Den 27 september, 2023 godkändes Malmö stads Strategi för kustskydd i Stadsbyggnadsnämnden. Antagande i kommunfullmäktige väntas runt årsskiftet. Här är materialet tillgänglig att läsa i sin helhet:

Kuststaden Malmö

Malmö stads klimatanpassningsarbete, avseende stigande havsnivåer, utgår från att klimatförändringarna pågår och är något som kommer att påverka staden och den fysiska planeringen under överskådlig tid. Det övergripande målet är att Malmö ska bevaras och utvecklas som kuststad i ett förändrat klimat. Stadsutvecklingen behöver ske på ett hållbart sätt för både dagens Malmöbor och för kommande generationer, vara rättssäkert och samhällsekonomiskt rimlig.

Olika former av kustskydd är en förutsättning för genomförandet av översiktsplanen. Strategi för kustskydd ger därför förutsättningar för en god lämplighetsprövning utifrån kustskyddsproblematik i:

 • den fysiska planeringen och genomförandet av:
  • översiktsplanering
  • detaljplane- och exploateringsprocessen
  • bygglov.

Även den befintliga staden behöver successivt anpassas efter ett förändrat klimat. Klimatanpassningsarbetet berör därmed:

 • myndighetsutövning
 • fysisk planering
 • exploatering
 • byggande
 • drift- och underhåll
 • beredskap.

Befintliga fastighetsägare har ett stort ansvar, utifrån dagens lagstiftning, för att skydda sina byggnader och anläggningar. Malmö stad agerar därför utifrån sitt juridiska ansvar även i sin roll som verksamhetsutövare, fastighetsägare och huvudman för allmän platsmark.

Malmö stads strategi för kustskydd

Målsättningar:

 • Strategin utgör planeringsinriktning för stadens planering- och exploateringsprocess, utifrån kustskyddsproblematik, för att möjliggöra en fortsatt hållbar stadsutveckling. Den visar även hur befintlig bebyggelse, natur- och kulturvärden, infrastruktur samt samhällsviktiga funktioner kan bevaras.

 • Strategin ligger till grund för inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt, avseende stigande havsnivåer.
 • Strategin ger förutsättningar för en god lämplighetsprövning i planering och genomförande, exempelvis i översiktsplanering, detaljplane- och exploateringsprocessen samt bygglovsprocessen, utifrån kustskyddsproblematik.

 • Strategin utgör en grund för klimatanpassningen i Malmös översiktsplan och fysiska planering till följd av stigande havsnivåer.

Strategins övergripande strategiska ställningstaganden

Sammanfattningsvis är kommunens samlade politiskt beslutade hållning gällande klimatanpassning avseende stigande havsnivåer följande:

Malmö stads syn på klimatrelaterade risker

Malmö stads klimatunderlag utgår från SMHI:s och FN:s klimatpanels (IPCC) klimatscenario RCP 8,5, medianvärde och en 200 års extremhändelse, medianvärde. Utifrån detta klimatunderlag bedömer Malmö stad de klimatrelaterade riskerna från stigande havsnivåer.

100-årsperspektiv för exploatering

Malmö stads detaljplanering ska säkras för en tidshorisont om 100 år, inom översiktsplanens ”uppmärksamhetsområde för havsnivåhöjning”.

Successiv anpassning

Malmö ska bevaras och utvecklas som kuststad genom successivt anläggande av sammanhängande skyddsåtgärder. De sammanhängande skydden ska anläggas när de behövs och dimensioneras etappvis utifrån konstruktionernas livslängd.

Ytbehov säkras i översiktsplanen och detaljplaner

Ytbehovet för ett sammanhängande kustskydd för en tidshorisont om 200 år säkras genom översiktsplanens "kustskyddsområde" och ”skyddsområde Sege å”. Strategins planeringsstrategier och planeringsriktlinjer, som även återges översiktligt i översiktsplanen, utgör grund för bl.a. skyddsbestämmelser i detaljplaner.

Malmö stad agerar utifrån sitt juridiska ansvar

Ansvaret för klimatanpassning åligger respektive fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Malmö stad utgår vid hantering av skyddsbehov från sitt juridiska ansvar och skyldigheter som myndighet, verksamhetsutövare, fastighetsägare och huvudman för allmän platsmark.

Kontinuerlig uppföljning

Uppföljning och utvärdering av strategins implementering i verksamheten ska ske kontinuerligt inom ramen för ordinarie styr- och uppföljningsprocesser.

Läsanvisning

Strategin består av två delar: ”Planeringsinriktning” och ”Planeringsunderlag”.

 • Planeringsinriktning visar stadens samlade politiskt beslutade hållning och inriktning kring klimatanpassning för stigande havsnivåer och utgör antagandehandlingen. I denna del av strategin ingår bland annat strategins syfte och mål, strategiska ställningstaganden kring syn på klimatrelaterade risker, klimatunderlag, ansvar, skyldigheter och långsiktigt ägande, ytbehov för sammanhängande kustskydd och hantering av detaljplaner samt genomförande och uppföljning.
 • Planeringsunderlag visar det analys- och utredningsunderlag som planeringsinriktningen bygger på. Materialet är en kunskapsuppbyggnad och är ej politiskt beslutad. I denna del finns bland annat stadens klimatunderlag, riskbedömning, miljökonsekvensbeskrivning, information om ansvarsfördelning och finansieringsmodeller för genomförande samt när olika delar av kusten kan ha ett skyddsbehov inklusive grov kostnadsuppskattning samt utformningsprinciper med exempelsamling på möjliga åtgärder.
Kustskyddsstrategins två delar: planeringsunderlag och planeringsinriktning

Juridiskt ansvar

Kommunen har enligt gällande lagstiftning ingen skyldighet att anlägga skydd eller säkerhetsåtgärder för befintlig bebyggelse eller anläggningar. Utöver detta behöver kommunen förhålla sig till kommunallagens likabehandlingsprincip och att allmänna intressen ska bedömas utifrån dagens klimat.

De juridiska förutsättningarna innebär att klimatanpassningen av befintlig bebyggelse åligger de enskilda fastighetsägarna, som har ansvar för att skydda sina egna fastigheter. För att kunna genomföra olika skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer, särskilt större sammanhängande skydd, behövs nya samverkansformer och finansieringsmodeller samt incitament för fastighetsägare att agera.

Lagstiftningen behöver bättre möjliggöra samfinansiering och gemensamt långsiktigt ägande av sammanhängande skyddsåtgärder, som till exempel gemensamhetsanläggningar. Kostnads- och ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och övriga fastighetsägare behöver tydliggöras och lagstiftningen ses över, där stort fokus behöver läggas på långsiktigt ägande, ansvar, och finansiering av framtida behov av underhåll och reinvestering. En lagstiftning som gynnar handlingskraft i stället för passivitet är nödvändig för klimatanpassningen.

Strategins koppling till Översiktsplan för Malmö

I översiktsplanen ska kommunen, enligt plan- och bygglagen, ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade händelser. Dessa händelser kan vara översvämning, ras, skred och erosion. Vidare ska kommunen ange hur sådana risker kan minska eller upphöra på en kommunövergripande nivå, dvs visa hur den befintliga bebyggelsens framtida skyddsbehov kan tillgodoses. Detta ska utformas så att det ger stöd för efterkommande detaljplanering. I samband med beslut om detaljplan ska frågor om hälsa och säkerhet eller risken för översvämning vara slutligt avgjorda.

Strategi för kustskydds ”Planeringsstrategier” och ”Planeringsriktlinjer” samt ”Kustskyddsområde” och ”Skyddsområde för Sege å” återges därför översiktligt i översiktsplanen. Övriga delar av Strategi för kustskydd ger en fördjupad planeringsinriktning för Malmö stads klimatanpassningsarbete avseende stigande havsnivåer samt utgör en kunskapsbas vars omfattning inte är lämplig att föra in i översiktsplanen som hanterar frågan mer översiktligt.

sv