$left
$middle

Strategi för kustskydd

Havsnivåhöjning orsakad av klimatförändringar påverkar både ny och befintlig bebyggelse och är en stor utmaning som vi tillsammans behöver hitta hållbara och långsiktiga lösningar för. Kustskyddsarbetet ingår som en del av den planerade utvecklingen av staden.

Hela Malmös 43 kilometer långa kustlinje kommer att påverkas på olika sätt av höga havsvattenstånd. För att Malmö ska fortsätta vara och utvecklas som kuststad och för att skydda ny och befintlig bebyggelse och samhällsviktiga funktioner behövs olika typer av skydd. ​Med förebyggande åtgärder är det möjligt att minska framtida kostnader för skador till följd av översvämningar och erosion.

Ett långsiktigt arbete

Malmö stad driver arbetet med att ta fram en strategi för kustskydd i dialog med andra myndigheter. Strategin ingår i Översiktsplan för Malmö och omfattar

  • förslag till insatser
  • prioriteringar
  • finansieringslösningar
  • tidplan för kustskyddsåtgärder på kortare och längre sikt.

Strategin planeras vara klar år 2023. Då vet vi vad som kan och bör göras för att skydda Malmö.

Strategi för kustskydd är en del av Framtidens kuststad. Framtidens kuststad är kortnamnet på den handlingsplan som samlar allt det Malmö stad gör som bidrar till att stärka Malmös roll som kuststad.