$left
$middle

Toaletter

De grundläggande målen med de offentliga toaletterna i Malmö är att de ska upplevas som rena, attraktiva, trygga och tillgängliga för alla Malmöbor och för besökare till staden.

Antal toaletter och placering i den offentliga miljön 

Antalet toaletter och dess lokaliseringar ska vara anpassade efter de behov som finns. Målet vid placering av offentliga toaletter är att de ska vara väl synliga och ha en tydlig identitet som är anpassade till dess omgivning och intilliggande byggnader.

För att profilera de offentliga toaletterna, ska det finnas detaljer som återkommer på alla toaletter. Det gäller dörrarnas och handtagens utseende och det gäller ljussättningen av byggnaden.

Toaletternas tak ska täckas med sedummattor, som en del i Malmös miljöprofilering. På så sätt kommer stadens offentliga toaletter bli attraktiva solitärer men med ett sammanhållet gemensamt uttryck.

Det är alltid känsligt att placera nya byggnader på torg och öppna platser. Vid placering av nya toaletter i nya miljöer tas stor hänsyn tas till rörelse­ mönster, omkringliggande byggnader, siktlinjer, trafik m.m.

Krav

Normer och krav på toalettbyggnad

En full färdig toalettbyggnad ska utformas enligt Boverkets gällande byggregler, konstruktionsregler, handikappnormer samt snö & vindlast. Byggnaden ska utföras med en teknisk livslängd på minst 40 år.

Byggnaden ska utrustas för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt VA-Syds anvisningar. Byggnaden ska innehålla installationer för värme, ventilation samt belysning. Byggnaden ska också ha utvändig trygghetsbelysning.

Byggnaden ska såväl invändigt som utvändigt utformas med klotter- och vandaliseringståliga och brandsäkra material. All materiel ska vara lätt att sköta ur drift- och underhållssynpunkt.

Byggnaden ska utformas på sådant sätt att den kan användas året om, utan att risk för sönderfrysning av anläggningen. Byggnaden ska vara väl isolerad och energisnål (hela byggnaden ska kunna motstå vintern). Temperaturregleringen i byggnaden ska ske via termostater för att uppnå ett jämt inomhusklimat enligt gällande krav.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet kring och i de offentliga toaletterna är en viktig aspekt då nya byggnader och ombyggnader planeras.

Yttre faktorer som placeringen av toaletten, närliggande omgivning och belysning är viktiga aspekter. De nya offentliga toaletterna är placerade öppet exponerade utan tydlig baksida.

Inre faktorer som man kan påverka är lokalens utformning. Erfarenheterna visar att toaletterna ska ligga på väl synliga platser med egen ingång till varje toalettrum. I gamla toaletter finns s.k. förrum som man träder in i innan man når själva toalettbåset. Dessa förrum har utnyttjats otillbörligt och därför byggs alla nya toaletter med egen ingång direkt utifrån.

Utformning

Toalettbyggnad ska innehålla tillräckligt antal toalettutrymmen och de ska vara lättåtkomliga.

Samtliga toaletter ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga, dock med undantag för personer med nedsatt rörelseförmåga som behöver särskilt rymliga toalettutrymmen. I alla nya toalettbyggnader ska byggas alltid minst en som är handikappanpassad. Genom att öka tillgängligheten även i de offentliga toaletterna kommer staden upplevas mer attraktiv för alla.

Varje toalettutrymme ska kunna nås via ett bakomliggande serviceutrymme för påfyllning av förbrukningsmaterial samt utförande av drift- och underhållsarbeten på anläggningen.

Varje enskild toalett ska förses med separat ingång rakt in i toalettutrymmet.

Tillträde till serviceutrymmet kan endast ske genom separat utvändig serviceingång.

Sanitär standard och inredning

Toaletterna ska även utformas med likvärdig utrustning som gör det enkelt för Malmöbon att använda toaletten. Dessutom ska besökare till offentliga toaletter alltid uppleva att toaletterna är rena. Rena och välskötta toaletter inger trygghet och säkerhet för brukaren.

Att välja tåliga och lättskötta material samt tekniska lösningar ska skapa en hög sanitär standard. Materialen som valts ska vara lätta att städa, klottersanera och reparera.

För att minimera risken för vandalisering ska den invändiga utrustningen i toalettutrymmen vara utformade på ett sådant sätt att samtliga tillhörande installationer ligger infällda mot serviceutrymmet. All ledningsdragning av vatten, avlopp, el och ventilation ska vara synlig och placerad i serviceutrymmet.

All ledningsdragning av vatten, avlopp, el och ventilation ska vara synlig och placerad i serviceutrymmet.

Påfyllning av förbrukningsmaterial som tvål och toalettpapper till samtliga toalettutrymmen ska ske från serviceutrymmet.

För att minimera risken för vandalisering är inredningen såsom handfat, tvålautomat, papperskorg och handtork gjorda i rostfritt stål och inbyggda i väggen. S.k. "touchknappar" minskar beröringspunkterna. För att minimera nedsmutsning servas toaletten med material, såsom toalettpapper och tvål, från ett bakomliggande serviceutrymme som besökaren inre har tillträde till.

I samtliga toalettutrymmen ska hänsyn till synskadade tas genom att ljuskontraster skapas för personer med nedsatt syn/orienteringsförmåga.

Handikapptoalett ska vara extra utrustad med väggmonterat skötbord av bok, stomihylla, uppfällbara väggmonterade armstöd i rostfritt material, infällt benutrymme för rullstol under handfatet. Inredningen i handikapptoaletten placeras så den kan nås av både stående och sittande.

Handikapptoaletten ska utrustas med RWC-larm med en siren. Larmknapparna ska finnas på två ställen i utrymmet.

Belysning

Utvändig belysning

I byggnadens takfot ska monteras vandalsäkra belysningsarmaturer jämnt fördelade.

Armaturerna ska kopplas via rörelsevakter för trygghetsbelysning.

Monteringen av armaturen ska göras på ett sådant sätt att hela byggnaden får en jämn belysning. Placeringen av armaturen ska göras i samråd med beställaren.

Utvändig toalettskylt ska vara belyst.

Invändig belysning

Invändig belysning ska vara vandalsäker och monteras i taket på ett sådant sätt att den ger en jämn belysning i utrymmet.

En ledbelysning ska vara tänd hela tiden och rörelsevakt ska finnas som tänder toalettutrymmets vistelsebelysning när dörren öppnas.

Skyltning och information

Referensbild på skyltning.

Referensbild på skyltning.

Symbolskyltar för offentliga toaletter för både herr- och dam och en för rörelsehindrade.

Symbolskyltar för offentliga toaletter för både herr- och dam och en för rörelsehindrade.

Invändig skyltning och information

På fasaden ska byggnaden utrustas med två rostfria skyltar (tillhandahålls av beställaren) med följande information:

  • Ett speciellt byggnadsnummer enligt fastighets- och gatukontoret nummersystem
  • Toalettens öppettider
  • Telefonnummer för felanmälan

På utsidan av samtliga toalettdörrar ska finnas tydligt utfrästa symboler i dörrskivan med lättbegripliga symboler.

Invändig skyltning och information

Speciella informationsdekaler med telefonnummer till Malmö stads kontaktcenter samt nummer på byggnaden ska sättas upp på insidan av samtliga toalettdörrar. Beställaren tillhandahåller dessa dekaler till entreprenören.

Larm till nya toaletter

Toalettbyggnad ska förses med brand-/utrymningslarm.

Larmsändaren ska kunna överföra larmmedelande i klartext med SIA-protokoll (inbrottslarm) och larmingångar (brandlarm/RWC-larm) och vara av typ Safetel Airborne Dual. Beställaren tillhandahåller denna till Entreprenören.

Larmsignal ska vidarekopplas till Malmö Stad Larmcentral.

Inbrottslarm och brandlarm får ej utföras som kombilarm.

Kontaktinformation

sv