$left
$middle

Ordlista

Här har vi samlat alla förkortningar och termer som återkommer i den tekniska handboken.

A

 • ABS - Asfaltbetong stenrik
 • ABT - Asfaltbetong tät
 • AF - Administrativa föreskrifter
 • AG - Asfaltgrus
 • AMA - Allmän material- och arbetsbeskrivning

C

 • Cykelbana - Längs en gata/väg
 • Cykelväg - T.ex. i en park

F

 • FEBDOK - Säkerhetsprogram för konsulter, nätägare, och elinstallatörer som dimensionerar, kontrollerar och dokumenterar el-anläggningar
 • FFU - Förfrågningsunderlag
 • FGK - Fastighets- och gatukontoret

G

 • GBÖ - Grusbitumenöverbyggnad
 • Gc-bana - Gång- och cykelbana längs en gata/väg
 • Gc-väg - Gång- och cykelväg i t ex park
 • Gångbana - Längs en gata/väg
 • Gångväg - T ex i park

I

 • IM - Indränkt makadam

K

 • Konstbyggnader - Konstruktioner som t ex broar, kajer, murar, trappor m m
 • KT - Kommunteknik

L

 • LTF - Lokal trafikföreskrift

M

 • Markvägvisning - Vägvisning på stolpar, ej portaler
 • MER - Mät- och ersättningsregler
 • MEX - Malmöexpresslinje
 • MM - Massabunden makadam

P

 • PAH - Polycykliska aromatiska kolväten
 • PPM - Parts per million
 • Portal - Skylt på konstruktion bestående av stolpar med överliggare tvärs vägbanan
 • Primärväg - Den väg/gata i en korsning som är huvudled eller prioriteras på motsvarande sätt om korsningen utformas som ”mindre korsningstyp”.

S

 • SBK - Stadsbyggnadskontoret
 • Skelettjord - Makadamlager för träds rotutbredning
 • Slipbase - Typ av säkerhetsfäste på fyrkantstolpe
 • Std - Standardavvikelse

T

 • TS - Torrsubstans
 • TSF - Transportstyrelsens föreskrifter
 • Tvingande linjer - Stopp- och väjningslinje

V

 • VA Syd - Kommunförbundet för Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma gällande vatten- och avloppsverksamhet
 • VCT - vattencementtal
 • Versalgemen - Stor bokstav i början följt av små bokstäver
 • VGU - Vägar och gators utformning
 • VMDT - Vardagsmedeldygnstrafik
 • VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut

Å

 • ÅDT - Årsdygnstrafik
 • ÅMVDT - Årsmedelsvardagsdygnstrafik

Kontaktinformation

sv