$left
$middle

Systematik och process

Teknisk handbok är ett tillägg till de branschgemensamma tekniska anvisningarna, t.ex. AMA och VGU, och placerar sig därmed på nivå 2 i detaljeringsgrad vad gäller anvisningar för projektering på allmän platsmark i Malmö.

Krav och riktlinjer

Alla avsnitt i handboken är uppdelade i två delar: krav och riktlinjer.

Krav

Punkter under krav ska följas.

Riktlinjer

Punkter som bör följas baserat på erfarenheter från tidigare projekt.

Nivåer för beslutsprocessen

Figur som visar de olika nivåerna i planeringen av allmän platsmark.

Figuren visar hur Teknisk handbok kommer in i beslutsprocessen på fastighets- och gatukontoret. Anvisningar i Teknisk handbok ska gälla generellt.

Garantiskötsel

Vad som ska ingå i garantiskötsel ska projektledaren diskutera med avdelningen för offentlig miljö och upphandling- och entreprenadenheten.

Val och omfattning av garantiskötsel i entreprenaden grundar sig på vad som ger bäst kvalitet och som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för Malmö stad.

Avsteg från teknisk handbok

Beslut om avsteg från Teknisk handbok tas av styrgruppen och dokumenteras enligt rutiner och mallar i projektmodellen.

Avsteg från Teknisk handbok kan främst bli aktuella i samband med ombyggnader där man har den befintliga miljön att ta hänsyn till.

Erfarenheter från byggskedet

Erfarenheter från byggskedet ska via beställarombud och projektledare rapporteras tillbaka till teknisk handbok.

Kontaktinformation

sv