$left
$middle

Grävningsbestämmelser

Gator, parker och annan platsmark används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. Såväl gator och parker som dessa anläggningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Trafiken ska flyta utan störningar liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar.

Ibland leder kraven från olika intressenter till konflikter. För detta ändamål finns Grävningsbestämmelser för Malmö Stad. Som markförvaltare kan fastighets- och gatukontoret därigenom erbjuda Malmöborna en väl fungerande stad med gator, torg och parker för skilda användargrupper.

Krav

Grävningsbestämmelserna gäller inte bara vid ledningsarbeten, utan även vid om- och nybyggnader.

Vid placering av ledningar gäller principen att:

  • Va-ledningar - placeras i körbana
  • Gas – placeras i körbana
  • Fjärrvärme – placeras i körbana
  • Kablar – placeras i gångbana

Undantag från ovanstående princip ska alltid förankras med upplåtelseenheten på avdelningen för offentlig miljö på fastighets- och gatukontoret.

Kontaktinformation

sv