$left
$middle

Handlingar

Krav

Allmänt

 • Vid utfört uppdrag ska allt material levereras till beställaren.
 • Alla dokument ska vara på svenska.
 • Samtliga filer i förfrågningsunderlaget ska vara i pdf-format. Undantaget är i förekommande fall anbudsformulär som ska vara i word-format samt mängdförteckning med beskrivning som ska vara i excel-format.
 • Alla filer ska även levereras separat i sitt originalformat (doc, xls, dwg osv.).
 • Dokument ska vara producerade och läsbara av program i Microsoft Office paketet.
 • Dokument ska vara baserade på de mallar som gäller för gatukontorets verksamhet.
 • Dokument ska följa AB:s nummerföljd och i övrigt ha logiska filnamn som beskriver dess innehåll på ett tydligt sätt, ex 10.1 Mängdbeskrivning.xls (inte MF klar.xls).

Ritningar

 • Ritningar ska utföras i formatet A1 (594x841 mm), om inte annat överenskommits med projektledaren.
 • Varje ritning ska ha unikt nummer.

Ritningshuvud som ska användas i projektet kan laddas ner på sidan för typritningar.

Beskrivningar

Vid upprättande av mängdförteckningar så ska AMA-mallarna i Teknisk handbok användas. Dessa mallar är inte kompletta utan de måste bearbetas av projektören så att de anpassas till varje specifikt objekt.

Granskning av handling upprättad av konsult

Rutiner för granskning gäller generellt, avvikelser kan förekomma, detta ska framgå i Uppdragsbeskrivningen.

Projekteringsmöten och avstämningar

Beställaren ska kunna ges möjlighet att kontinuerligt stämma av konsultens arbete under hela uppdraget vid bland annat projekteringsmöten samt övriga mötestillfällen.

Delmoment som ska stämmas av kan t ex vara väggeometri, höjdsättning, dagvattenomhändertagande, överbyggnader, trafiktekniska åtgärder, landskapsgestaltning mm.

Granskning av handlingar

Granskning av handlingen görs enbart genom konsultens egenkontroll. Generellt görs ingen granskning av beställaren. Därför påpekas speciellt att konsultens interngranskning är av stor vikt och ska vara genomförd på ett sådant sätt att felaktigheter har eliminerats innan beställaren får handlingen.

Innan slutligt förfrågningsunderlag levereras ska en eller flera kompletta handlingar lämnas till beställaren för beställarens granskning. Antal handlingar som ska levereras till beställaren för beställarens granskning ska specificeras i Uppdragsbeskrivningen.

Stickprovskontroll av beställaren

Beställarens granskning består av en generell granskning vilket innebär en stickprovskontroll av vissa delar av handlingen samt eventuell granskning för vissa teknikdelar enligt ovanstående.

Fördjupad granskning

Som undantag till ovanstående gäller att beställaren genomför en fördjupad granskning av konstbyggnader, tillgänglighet, belysning och trafikanordningar. Den fördjupade granskningen utförs av respektive teknikansvarig på fastighets- och gatukontoret.

Ansvar för granskningssynpunkter

Ansvarig projektledare/projekteringsledare hos beställaren ansvarar för att inhämta samtliga granskningssynpunkter.

Granskning ska även ske av handling som upprättats av extern konsult med extern beställare.

Beställarens granskning kommer inte att påbörjas förrän samtliga av konsulten upprättade delar i handlingen samt protokoll från konsultens interna granskning har inkommit.

Mall för granskningsprotokoll

Mall för granskningsprotokoll finns att hämta under Typritningar - Styrande dokument.

Ej fullgod granskning

Har konsultens interngranskning inte gjorts på ett tillfredställande sätt går handlingen omedelbart tillbaka för justering och beställarens granskning avbryts till dess att handlingen är justerad i sin helhet. Förlängning av kontraktstiden och ersättning på grund av detta kommer ej att ges.

Förfrågningsunderlag

Komplett förfrågningsunderlag levereras digitalt i en zip-fil.

Upplägget för förfrågningsunderlag följer koder i AB 04 och ABT 06.

Bygghandling/Arbetsritningar

Efter upphandling av entreprenör ska förfrågningsunderlaget märkas om till bygghandling. Eventuella revideringar under anbudstiden ska vara inarbetade i bygghandlingen.

Antalet kompletta bygghandlingar i pärm (fullskala) som bör tas fram inför startmöte av entreprenad är:

 • 3 omgångar till entreprenör
 • 2 omgångar till beställarombud
 • 1 omgång till projektledare
 • 1 omgång till Drift- och Underhållsavdelning
 • Övriga t ex Fastighetskontoret, VA Syd, geotekniker, byggledare, besiktningsman mm efter behov.

Exakt antal som ska tas fram bestäms av respektive projektledare i samråd med beställarombudet och ska framgå i uppdragsbeskrivningen.

Relationsritningar/-handlingar

 • Entreprenören levererar underlag för relationsritningar till beställarombudet senast 2 veckor före slutbesiktningen, vilket ska framgå av handlingarna.
 • Färdiga relationsritningar ska tas fram av projektören enligt punkt 10 i Malmö Fastighets- och gatukontors IT-handledning. Generellt ska detta tas fram inom fyra veckor från det att projektören har erhållit underlag för relationsritningar.
 • Vägutrustningsplaner ska kompletteras med samtliga inom ritningsramen förekommande vägmarkeringar och skyltar.

Relationsritningar och handlingar för bro och konstbyggnader finns på en annan del av teknisk handbok.

Kontaktinformation

sv