$left
$middle

Ritteknik

För att handlingar och ritningar ska bli korrekta krävs det att rittekniken följer förvaltningens krav och riktlinjer samt allmänna standarder.

Krav

Ritningsinnehåll

Utöver fastighets- och gatukontors IT-handledning gäller nedan redovisade saker avseende ritningsinnehåll.

 • På varje planritning ska koordinatkryss och norrpil redovisas. På minst två koordinatkryss ska koordinater skrivas ut. Lämpligt avstånd mellan kryssen är 10 cm på plottad ritning.
 • Gatunamn och kvartersnamn ska redovisas, i övrigt ska annan i text beskriven fastighetsinformation utelämnas.
 • Entréer till befintliga byggnader ska illustreras på planritningar.
 • Anslutning till omgivande mark och avvattningspunkter ska tydligt redovisas med angivande av nya och befintliga höjder.
 • Består handlingen av mer än två ritningar ska plannyckel (lokaliseringsfigur) finnas på samtliga planer. Konnektion med hänvisning mot intilliggande ritning ska redovisas.
 • Om det görs hänvisningar till andra ritningar i handlingen ska detta redovisas med ritningsnummer.
 • Vägutrustningsplan för permanent trafikreglering ska på byggritningarna innehålla samtliga nya och befintliga vägmarkeringar, vägmärken, vägvisning, gatunamnsskyltar och måttkedjor, räcken etc. inom entreprenadområdet. Vägutrustningsplanen skickas till trafikregleringsenheten via e-post: granska.vuplan@malmo.se för granskning och godkännande.
 • Fält- och laboratorieundersökningar redovisas enligt Svenska Geotekniska Föreningens beteckningsblad.

AutoCAD

 • Digitala CAD-filer skall vara framtagna i program enligt punkt 2.2.1 i Malmö fastighets- ochg atukontors IT-handledning.
 • Ritningar byggs upp av respektive teknikområdes skapade dwg-filer. Alla ingående filer ska vara rensade från oanvända objekt, block, lager, linjetyper osv, som inte behövs för att framställa redovisningslayouten.
 • Den digitala ritningsdefinitionsfilen får endast innehålla en ritningsdefinition per fil.

Projektering

Projektering skall följa fastighets- och gatukontorets IT-handledning.

För att underlätta tillhandahålls ett standarduppdrag i dwg med rätt lagernamn, färger, symboler mm att ladda ner som zip-fil från sidan med typritningar (se Styrande dokument).

Plottning

Plottning skall ske med CTB-fil tillhandahållen av Malmö Fastighets- och gatukontor vilka kan hämtas från sidan med typritningar (se Styrande dokument).

Text

 • Text och siffror ska företrädelsevis utföras i typsnitt ISOCP. Text och siffror kan även utföras i ISO eller FISO.
 • Texter och siffror ska framgå tydligt, texter och siffror får inte korsas av linjer eller täckas av raster.
 • Text och siffror ska ha lämplig storlek. Tänk på tydligheten vid framtagning av handling i halv skala.

Teckenförklaring och symboler

 • Varje ritning ska vara tydlig och lättläst. Teckenförklaring med samtliga förekommande tecken, linjer och symboler ska finnas på varje ritning.
 • Aktuellt koordinat- och höjdsystem ska anges i teckenförklaring som upprättas på respektive ritning som innehåller lägesinformation.
 • Skala ska vara angiven och skalstock ska finnas på samtliga planritningar.
 • Lekredskapens säkerhetsytor skall markeras på ritning.
 • Växtförteckning skall finnas på Planteringsritningar
 • De symboler som finns i respektive teknikspecifik modellfil i standarduppdraget skall användas.

Ritningsskalor

 • Planer utförs i för projektet anpassad skala, normalt i skala 1:200 eller 1:400.
 • Belysningsplaner i 1:400 eller i vissa sammanhang 1:200.
 • Profiler väg redovisas normalt i längdskala 1:1 000, höjd skala 1:100.
 • Normalsektioner redovisas i skala 1:100, 1:50 eller 1:20.
 • Tvärsektioner redovisas i skala 1:100.
 • Detaljer redovisas normalt i skala 1:100, 1:50, 1:20 eller 1:10.
 • Borrhålsredovisning med höjdskala 1:100.

Kontaktinformation

sv