$left
$middle

Trygghet

En viktig del i fastighets- och gatukontorets arbete är delaktigheten i stadens expansion och att den offentliga miljön upplevs som trygg.

Krav

Fastighets- och gatukontoret har i planprocessen som uppgift att förverkliga de detaljplaner för allmän platsmark (torg, gator, parker), som stadsbyggnadskontoret lägger fast.

Redan i framtagandet av detaljplanerna tar fastighets- och gatukontoret en aktiv roll och lämnar synpunkter på förslagen till nya detaljplaner. När detaljplanerna går till verkställande är fastighets- och gatukontoret ansvarig för detaljprojektering och byggnation av den allmänna platsmarken, dvs. gator, parker och torg.

Områdenas övergripande planering i detaljplaneskedet ger grundläggande förutsättningar för en trygg miljö, men även detaljprojekteringen har stor påverkan på hur platsen upplevs. I denna process är det viktigt att bevaka att de nya bostadsområdena blir områden som blir trivsamma, men också givetvis upplevs som trygga.

Kontaktinformation

sv