تازه به سوئد آمده‌اید

مرکز هم‌پیوستگی شهر مالمو از شما که در سوئد اجازۀ اقامت گرفته‌اید پشتیبانی می‌کند. می‌توانید از طریق تلفن یا با دیدار با ما کمک دریافت کنید. شما در مورد طرز کار جامعۀ سوئد اطلاعات دریافت خواهید کرد. برای نمونه در این مورد که کجا می‌توانید زبان سوئدی بیاموزید، شغل پیدا کنید یا برای کودکان خود جائی در مدرسه بیابید.

اطلاعاتی دربارۀ سوئد

شما دارای حق استفاده از مترجم هستید

اگر زبان سوئدی را به خوبی نمی‌دانید، می‌توانید برای تماس با ادارات از مترجم کمک بگیرید. این حقی است که شما دارید. به اداره‌ای که قرار است ملاقات کنید، بگوئید که به یک مترجم نیاز دارید. آن‌ها شما را کمک خواهند کرد.

fa