$left
$middle

Ny befolkningsprognos för år 2020–2030

Malmö stad utvecklar varje år en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden. Det är ett viktigt instrument för att följa befolkningsutvecklingen för Malmö stads verksamheter. Årets prognos sträcker sig från 2020 till 2030.

2020 års befolkningsprognos visar bland annat att antalet Malmöbor väntas öka med nästan 50 000 fram till slutet av år 2030.

Prognosen för 2020-2030 visar också att befolkningen väntas öka som mest i gymnasieåldrarna och i åldersgruppen 80-89 år. Medan befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) förväntas öka något mindre än befolkningen i stort.

Vilka är de största skillnaderna i förhållande till förra årets prognos?

– Det är inga jättestora skillnader egentligen, men generellt förväntar vi oss en något mindre befolkningsökning än 2019 års prognos förutspådde. Anledningen är främst att vi förväntar oss något färre inflyttare och något fler utflyttare, säger Elvira Andersson, strateg på Malmö stad.

Hur stor osäkerhet finns det i årets prognos med tanke på coronapandemin?

– Prognoser är ju alltid behäftade med viss osäkerhet och det är väldigt svårt att sätta siffror på denna. Generellt är dock osäkerheten betydligt större i år jämfört med ett normalår. Vi har en pandemi som ser ut att kunna få stora konsekvenser för samhället, men eftersom vi är i ett så pass tidigt skede är det svårt att säga exakt vilka konsekvenser som väntar oss och hur stora de kommer att bli.

Vad är anledningen till befolkningstillväxten i Malmö?

– Eftersom vi har många invånare i åldersgrupperna där det är vanligt att få barn förväntar vi oss att det kommer att födas många barn framöver. Samtidigt förväntar vi oss att få personer dör, eftersom vi har få riktigt gamla Malmöbor. Detta hänger ihop med de historiska födelsetalen; relativt många föddes i början av 1990-talet, och är således i 30-årsåldern nu, och relativt få föddes under mellankrigstiden, vilket innebär att vi har få invånare i de äldsta åldersgrupperna. Det är även fler som flyttar till än från Malmö, vilket också leder till en befolkningsökning, säger Elvira Andersson.

Vilka åldersgrupper kommer att öka mest fram till 2030?

– De åldersgrupper som kommer att öka mest är ungdomar i gymnasieåldern och äldre i åldern 80–89. Även detta hör samman med de historiska födelsetalen. De som går i gymnasiet nu tillhör väldigt små årskullar, medan årskullarna som befinner sig i slutet av grundskoleåldrarna och därmed kommer att börja gymnasiet under prognosperioden är större. Gruppen 80–89-åringar kommer att öka av samma skäl. De som nu befinner sig i denna åldersgrupp tillhör de små generationer som föddes under 1930-talet, men under prognosperioden kommer de att ersättas av stora generationerna som föddes under 1940-talet.

Vilka delar av Malmö kommer att växa mest fram till 2030?

– De områden som växer är de områden där det byggs mest bostäder. Under den kommande tioårsperioden är det i stadsdelarna Centrum (främst Västra hamnen), Hyllie (främst Hyllievång) och Limhamn-Bunkeflo (främst Limhamns hamnområde) som befolkningen förväntas växa mest.

I slutet av 2030 förväntas Malmö ha över 393 000 invånare. Men vad händer sen, Malmö som halvmiljonstad?

– Enligt den långsiktiga befolkningsprognos som gjordes 2017 förväntas vi bli en halv miljon Malmöbor år 2047. De befolkningsprognoser som har gjorts sedan dess ligger väl i linje med detta och årets prognos är inget undantag – vi har fortfarande siktet inställt på Malmö som halvmiljonstad 2047, säger Elvira Andersson.

sv
sv