$left
$middle

Om personuppgifter

Precis som andra organisationer hanterar Malmö stad ett stort antal personuppgifter: namn, adresser och födelsedata är några exempel. Här får du veta hur vi handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du som medborgare har när det gäller dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt identifierar en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress, födelsedata och fastighetsinnehav. Även foton och ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgifter är för det mesta allmänna handlingar

Malmö stad kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut.

Det finns särskilda regler för allmänna handlingar vad gäller bevarande (det som ska sparas) och gallring (det som ska sorteras ut). För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. För mer information om detta: kontakta Malmö stads dataskyddsombud.

Hantering av personuppgifter

Kontakta oss

Dataskyddsombud malmö stad

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Dataskyddsombud malmö stad Dataskyddsombud Malmö stad, Stadskontoret förvaltningsavdelningen 205 80 Malmö
sv