Tillgänglighetsrådgivare

Malmö stads tillgänglighetsrådgivare arbetar för att den byggda miljöns tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ständigt förbättras. Tillgänglighetsrådgivarna är placerade på enheten för Bostadsanpassningsbidrag.

Arbetsuppgifterna är i huvudsak att vara sakkunnig i dessa frågor och innefattar bland annat:

Att delta i plan- och bygglovsärenden.
Besiktiga kommunens fastigheter ur tillgänglighetssynpunkt.
Utreda och sammanställa anmälningar angående enkelt avhjälpta hinder.
Uppdatera Malmö stads Tillgänglighetsguide.
Bistå arkitekter, byggherrar m fl gällande frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön.
Vara en resurs för Malmö stads övriga förvaltningar.

Senast ändrad: 2019-03-23 12:41