$left
$middle

Tillgänglighetsrådgivare

Malmö stads tillgänglighetsrådgivare arbetar för att den byggda miljöns tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ständigt förbättras.

Arbetsuppgifterna är i huvudsak att vara sakkunnig i dessa frågor och innefattar bland annat:

  • Att delta i plan- och bygglovsärenden
  • Besiktiga kommunens fastigheter ur tillgänglighetssynpunkt
  • Utreda och sammanställa anmälningar angående enkelt avhjälpta hinder
  • Uppdatera Malmö stads Tillgänglighetsguide
  • Bistå arkitekter, byggherrar m fl gällande frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön
  • Vara en resurs för Malmö stads övriga förvaltningar

Relaterad information

Kontakta oss

sv