$left
$middle

Vatten i Malmö

Ren mark och rent grundvatten är viktiga förutsättning i arbetet för hållbar stadsutveckling.

Sanering av mark innebär att Malmöbornas kontakt med miljögifter minskar och att centrala områden kan återanvändas för bebyggelse. Möjligheter till en tät och resurssnål stadsbebyggelse förbättras och värdefull åkermark sparas.

Föroreningar i mark och vatten

Grundvattnet är en viktig resurs nu och i framtiden. Grundvattnet i centrala Malmö används inte som dricksvatten, men kvaliteten på grundvattnet är ändå viktig med tanke på påverkan på till exempel naturvärden.

Miljöövervakning

Information om föroreningar i mark och grundvatten tas fram i samband med exploateringar och i samband med undersökningar av särskilt utsatta områden samt genom ett övervakningsprogram för grundvatten som fram till år 2010 omfattat cirka tio provtagningspunkter.

Övervakning av mark och grundvatten

En relativt stor del av den miljöövervakning som görs i Malmö ingår som en part i en regionalt organiserad övervakning där Malmö medverkar som en av flera aktörer. Detta beror på att de naturliga avrinningsområdena för vattnet inte sammanfaller med kommungränserna, vilket gör att det behövs ett samarbete mellan flera kommuner. Ibland deltar även Länsstyrelsen. Utöver de regionala mätningarna görs i Malmö även undersökningar av Malmö stad och  ibland även av ideella organisationer.

När det gäller Segeån görs mätningar och undersökningar genom Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd. Avrinningsområdet för Segeån berör flera kommuner, bland annat Malmö, Svedala, Trelleborg, Burlöv, Lund, Staffanstorp och Vellinge. Utöver kommunerna är även dikningsföretag och industrier medlemmar.

Segåns hemsida

När det gäller den svenska delen av Öresund sker mätningar genom Öresunds Vattenvårdsförbund där medlemmar är svenska kustkommuner, kustbaserade industrier samt några vattendragsorganisationer. Mätverksamheten görs från Kullen och ner till Falsterbohalvön.

Öresunds Vattenvårdsförbunds hemsida

Vattnet i Öresund bevakas också genom det svensk-danska Öresundsvattensamarbetet som sammanställer olika typer av information om hela Öresund, inklusive den danska sidan. Parter är danska och svenska kommuner samt Länsstyrelsen Skåne.

Hemsida för Öresundsvattensamarbete

Grundvattenfrågor bevakas regionalt av Sydvästskånes Grundvattenkommitté, som är en ombildad organisation från den tidigare Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen. Kommittén utför övervakning av den viktiga grundvattentillgången Alnarpsströmmen och  arbetar för att grundvattenkvaliteten ska vara god. Medlemmar i kommittén är kommuner och andra som nyttjar grundvattnet.

Sydvästskånes Grundvattenkommittés hemsida

Förutom de undersökningar som miljöförvaltningen tar initiativ till, görs övervakning genom Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, SGU, VA Syd, Svedab, Citytunneln och genom några företag. Övervakning sker ibland på grund av beslut i vattendomar.

sv