$left
$middle

Lägenhetsregister

Malmö stad ansvarar för att ajourhålla lägenhetsregistret och gör ändringar och kompletteringar, exempelvis när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller försvinner. Malmö stad beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla.

Vad är lägenhetsregistret?

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter som är upprättat av Statliga Lantmäterimyndigheten.

Lägenhetsnummer

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Registrets innehåll

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter såsom bostadsarea, antal rum och kökstyp om landets bostäder. Även bostäder i småhus, som villor och radhus, ingår i registret.

Det finns ingen uppgift i lägenhetsregistret om vem som äger, hyr eller bor i en lägenhet. Registret innehåller huvudsakligen endast information om själva bostaden och byggnaden samt om bostadens adress.

Uppgifter kommer från fastighetsägaren

Fastighetsägarna lämnar uppgifter till Malmö stad om förändringar som föranleder ändringar eller kompletteringar i registret. Fastighetsägarna ska också lämna förslag till Malmö stad om nya lägenhetsnummer samt informera de boende om de beslutade numren och anslå dem i byggnaden.

Kontakta oss

sv