$left
$middle

Namn- & adressättning

Kommunen har enligt praxis ansvar för namnsättning på gator, vägar, allmänna platser, kvarter och stadsdelar. Kommunen ansvarar också för att sätta nya adresser och adressändringar samt att adressinformationen registreras till myndighet och att berörda informeras om adressen.

Namnsättning

Namnsättning aktualiseras då nya kvarter, gator och parker ska skapas i staden. Även en väg som delas eller önskemål från allmänheten kan aktualisera namnsättning.

Processen för namnsättning börjar med att stadsmätningsavdelningen tar fram förslag till namn som sedan lämnas till stadsbyggnadsnämnden för godkännande. Föreslagna namn skickas sedan på remiss till berörda nämnder, förvaltningar och myndigheter. Efter remisstiden lämnas förslagen åter till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Förslag till kvartersnamn skickas inte på remiss utan lämnas direkt till stadsbyggnadsnämnden för antagande.

Vid namnsättningen efterföljs nedanstående principer:

  • Ett nytt område utan tidigare bebyggelse får en helt ny kategori namn, om möjligt med anknytning till områdets historia.
  • För ett redan bebyggt område används om möjligt, samma namntema som tidigare.
  • Synpunkter kan erhållas från lokala hembygdsföreningar och från dialekt- och ortnamnsarkivet.
  • Vid användande av personnamn gäller att namnet inte får användas förrän 2-5 år efter vederbörandes bortgång.
  • Ett namn ska vara lätt att skriva, uttala och uppfatta.

Adressättning

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress. Belägenhetsadressen pekar noggrant ut en port eller en garageinfart.

Adresser i Malmö sätts enligt Svensk Standard för belägenhets-adresser. Inom Malmö har alltid använts adresser uppbyggda genom gatunamn, adressnummer och littera. I vissa speciella fall kan populärnamn t.ex. gårdsnamn inrymmas i utdelningsadressen.

Adressnumreringen utgår från stadens centrum. Udda nummer sätts på höger sida av gatan och jämna på den vänstra sidan.

Eftersom många områden byggs i etapper och adresserna sätt i ett tidigt skede får man utgå ifrån förutsättningarna vid tillfället för nummersättningen. Vid nästa etapp har kanske förutsättningarna ändrats och då kan de tidigare satta adresserna verka vara mot principerna. Man ändrar inte gärna adressnummer om det kan undvikas.

När en adress är satt kan folkbokföring ske. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på nya byggnader.

I samband med nybyggnation skickas alltid ett adressförslag ut till fastighetsägaren som har möjlighet att lämna synpunkter. I vissa fall inhämtas även yttrande från Räddningstjänsten.

Vanligast är att adresser sätts i samband med att nya områden planläggs och bygglov behandlas. Men även efter en lantmäteri-förrättning ses adresserna över. En fastighet kan då få en uppdelad adress, till exempel nummer 22 på gatan blir 22A och 22B eller ges nästa lediga nummer. Ibland görs ingen förändring alls. I sällsynta fall kan en hel gata eller ett helt område ges nya adressnummer.

Staden skyltar gatunamn och adresser i varje gathörn. På skyltarna anges vilka adressnummer som finns längs gatan fram till nästa skylt. För att systemet ska fungera fullt ut måste fastighetsägaren dessutom sätta upp en skylt med adressnumret vid bland annat portar och varuintag.

sv