$left
$middle

Asfalt och annan beläggning

Det planerade underhållet av asfalt och annan beläggning är en viktig åtgärd för att begränsa nedbrytningen av gator och vägar i staden.

Malmö har 107 mil bilväg, 194 mil gångbana och mer än 50 mil cykelbana. Gångbanorna kan vara av natursten, betong, grus/singel eller asfalt. När det gäller bilvägar och cykelbanor är asfalt det absolut vanligaste materialet.

Varje år så lagas eller byts ut cirka 1,7 procent av den totala kommunala vägytan. Det motsvarar en genomsnittlig underhållscykel på cirka 60 år, vilket innebär att det tar 60 år innan alla gator i Malmö är asfalterade.

Asfaltsbeläggning

Asfalten slits som mest under vintern då temperaturväxlingar gör att vattnet fryser och tinar upprepade gånger.

Under våren repareras så kallade potthål som bildats under vintern.

Tester för mer återvunnen asfalt

2019 gjordes ett lyckat test att återvinna asfalt under beläggningsarbetet på Lundavägen. Närmare 60 % av fräsmassor från gammal asfalt återvanns - i jämförelse med riktlinjerna på 10-20%. Är fräsmassorna av god kvalitet så återvinner vi det i asfalt eller som stödkant vid arbetet med att anlägga nya gator.

Beläggning på gångbanor

Många gångbanor i staden använder en annan beläggning än asfalt. Materialet anpassas alltid efter vad som passar bäst för just den specifika platsen.

Singel

Vanligast är singel, men senare åren har fastighets- och gatukontoret tittat på andra alternativ, eftersom singel tyvärr har det flera nackdelar.

Exempelvis:

  • Det lätt sprider sig till gång- och cykelbanor där de medför ökad olycksrisk.
  • Singel försvårar för funktionshindrade om det läggs i ett för tjockt lager.

Tvättat rött grus

Det senaste materialet som prioriteras är rött tvättat "0-5 grus", som till en början kan upplevas som sandliknande. Efter en tid ändras dock detta material och får en liknande karaktär som röd singel, särskilt efter en säsong där större stenar i stenmjölet tvättas fram.

Planerade beläggningsarbeten

För att planera ett beläggningsunderhåll inventeras och analyseras gatorna systematiskt årligen.

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa nedbrytningen av gator och vägar. Huvudgator och tungt belastade gator i industriområden prioriteras.

sv