Arbetet med luftkvalitet

Mätplatser i Malmö - Bergsgatan

Mätstationen använder DOAS-tekniken (Differentiell OptiskAbsorbtionsspektroskopi) som gör det möjligt att mäta flera gaser samtidigt.

I ett DOAS-system projicerar sändaren ett parallellt strålknippe ljus till en reflektor (en typ av spegel) 60 meter bort, som i sin tur reflekterar ljuset tillbaka. Ljuset passerar mottagaren som är integrerad i sändaren och förs vidare till enspektrofometergenom en optisk fiberkabel. Här absorberar specifika gaser ljus från kända delar av spektrumet.

Ljuskällan är en genom-högtryckslampa som ger ljus i våglängdsintervallet200-2000nanometer (nm). För varje ämne registreras en kort bit av spektrumet, till exempel280-320nanometer (nm) för svaveldioxid (SO2).

En dator räknar fram ett medelspektrum av ett antal ögonblicksspektra.Medelspektratmotsvarar koncentration av den specifika luftföroreningen längs mätsträckan. DOAS-system är beroende av bra ljus. Mycket regn och dimma försvårar mätningen.

Mätplatser i Malmö - Rådhuset

Från taket sugs luft in via ett rör till mätstationen, där luften först filtreras från partiklar samt torkas. Varje luftförorening har en separat analysator.

En gång om dagen kopplas automatisktnollgasin (det vill säga luft fri från de aktuella gaserna). Detta för att kontrollera att analysatorerna inte har drivit på grund av meteorologiska variationer, något som analysatorerna normalt kompenserar för.

De olika analysatorerna arbetar efter olika principer: kemiluminiscens, UV-fluorscens, IR-teknik, UV-absorption samt TEOM. Mätresultaten registreras slutligen av stationens dator, där de lagras som minut-värden. Mätvärdena hämtas hem via modem av ett datasystem och lagras i en databas. Stoftmätning sker endast i en punkt på byggnadens tak.

Mätplatser i Malmö - Mätvagn

Från mätpunkterna sugs luft via teflonslangar in till analysatorerna i mätvagnen. De fem mätpunkterna kopplas in med ett intervall av 120 sekunder. De första 45 sekunderna används för att spola rent mätcellerna.

Mätvärdena samlas in avmätprogrammet, där de lagras som minutmedelvärden. Mätvärdena hämtas hem via modem av datasystemetEnviManoch lagras i en databas. Stoftmätning sker endast i en punkt på mätvagnens tak.

Malmö arbetar med att uppfylla miljökvalitetsnormen

Malmö överskrider inte det gällande EU-direktivet om luftkvalitet. Däremot är de svenska miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid hårdare och överskrids i Malmö sedan de infördes 2006. Därför infördes också ett åtgärdsprogram som Malmö aktivt arbetar med att förbättra luftkvaliteten sedan dess. Specificeringen av de nationella miljökvalitetsmålen är i de flesta fall satta till hälften av halterna som anges för miljökvalitetsnormen och är tänkta att uppfyllas till 2020

Det är främst trafiken som är orsaken till detta, men även här har åtgärdsprogrammet gjort att halterna minskat sedan 2006 med 12 procent. Trafiken har i Malmös innerstad minskat med 22 procent sedan 2006.

EU-direktivet gäller maxhalter för partiklar, och i det fallet överskrider Malmö inte gränsvärdena sedan cirka 15 år tillbaka. Detta mycket tack vare att dubbdäckanvändningen minskat och att vi har haft milda vintrar.

Vad gör Malmö åt förbättrad luft?

Den lokala trafiken i Malmö är den enskilt största orsaken till höga halter av luftföroreningar, men föroreningar transporteras också in med luft från kontinenten på samma sätt som "våra" föroreningar förflyttas med luftmassor till andra platser.

Arbetet med att minska kvävdioxidutsläppen (NO2) har pågått under cirka tio år. Bland annat har samtliga region- och stadsbussar bytts ut samt hastigheten i Malmö sänkts till 40 kilometer i timmen. Det kollektiva åkandet har prioriterats framför bilen vid belastade gatuavsnitt.

Senast ändrad: 2019-03-24 11:15