$left
$middle

Arbetet med luftkvalitet

Den lokala trafiken i Malmö är den enskilt största orsaken till höga halter av luftföroreningar, men föroreningar transporteras också in med luft från kontinenten på samma sätt som "våra" föroreningar förflyttas med luftmassor till andra platser.

Arbetet med att minska kvävdioxidutsläppen (NO2) har pågått sedan 2006. Bland annat har samtliga region- och stadsbussar bytts ut samt hastigheten i Malmö sänkts till 40 kilometer i timmen.

Det kollektiva åkandet har prioriterats framför bilen vid belastade gatuavsnitt.

Malmö arbetar med att uppfylla miljökvalitetsnormen

Malmö överskrider inte det gällande EU-direktivet om luftkvalitet. Däremot är de svenska miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid hårdare och överskrids i Malmö sedan de infördes 2006.

Därför infördes också ett åtgärdsprogram som Malmö aktivt arbetar med att förbättra luftkvaliteten sedan dess. Specificeringen av de nationella miljökvalitetsmålen är i de flesta fall satta till hälften av halterna som anges för miljökvalitetsnormen och är tänkta att uppfyllas till 2020.

Det är främst trafiken som är orsaken till detta, men även här har åtgärdsprogrammet gjort att halterna minskat sedan 2006 med 12 procent. Trafiken har i Malmös innerstad minskat med 22 procent sedan 2006.

EU-direktivet gäller maxhalter för partiklar, och i det fallet överskrider Malmö inte gränsvärdena sedan cirka 15 år tillbaka. Detta mycket tack vare att dubbdäckanvändningen minskat och att vi har haft milda vintrar.

Mätstationer i Malmö

sv