$left
$middle

Luften i Malmö

År 2006 överskred halterna av kvävedioxid miljökvalitetsnormen på ungefär tio av Malmös gator. Idag är halterna lägre och sedan 2015 har miljökvalitetsnormen inte överskridits på någon gata i Malmö. Du kan följa hur luftkvaliteten är just nu i Malmö med hjälp av kartan nedan.

Möjlighet att rapportera om störande lukt

Det är många som upplever konstig lukt i Malmö sedan 2021. För att kunna spåra källorna till lukten gjordes ett formulär som Malmöbor har kunnat fylla i för att hjälpa miljöförvaltningen att försöka hitta varifrån lukten kommer. Det har kommit in 3500 svar sedan förra året. Vi vill fortfarande ha in rapportering om du känner störande lukt.

Dagens luft

Halterna av ozon (O3) och kvävedioxid (NO2) uppdateras varje timme. Partikelhalterna (PM) uppdateras en gång om dygnet. Luftföroreningar utgör ungefär 0,0001 procent av den luft som vi andas. Halterna som presenteras på kartan är i mikrogram per kubikmeter.

Klicka på rutorna i kartan för att få mer information.

Luftföroreningar

De högsta luftföroreningshalterna finns i människans närhet, där de största källorna är trafiken (väg- och sjötrafik), uppvärmningen och energiproduktionen. Kväveoxidhalterna blir höga av tung trafik, höga hus på båda sidor av en gata och bilförares körmönster.

Dieselpartiklar kan orsaka DNA-skador hos foster och har dessutom nyligen blivit klassade som direkt cancerogena av World Health Organisation.

På Naturvårdsverket kan du läsa mer om luftföroreningar

Läs mer

sv