Luften i Malmö

År 2006 överskred halterna av kvävedioxid miljökvalitetsnormen på ungefär tio av Malmös gator. Idag är halterna lägre och sedan 2015 har miljökvalitetsnormen inte överskridits på någon gata i Malmö. Du kan följa hur luftkvaliteten är just nu i Malmö med hjälp av kartan nedan.

Möjlighet att rapportera om störande lukt

Det är många som upplever konstig lukt i Malmö nu under 2021. För att kunna spåra källan finns ett formulär som du som upplever lukt av något kan fylla i och hjälpa miljöförvaltninge att försöka hitta varifrån lukten kommer. Du svarar utan att uppge namn eller kontaktuppgifter. Frågorna handlar om var och när du känt lukten och vad din upplevelse varit av det som luktat.

Till formuläret

Halterna av ozon (O3) och kvävedioxid (NO2) uppdateras varje timme. Partikelhalterna (PM) uppdateras en gång om dygnet. Luftföroreningar utgör ungefär 0,0001 procent av den luft som vi andas. Halterna som presenteras på kartan är i mikrogram per kubikmeter.

Klicka på rutorna för att få mer information.

Luftföroreningar

De högsta luftföroreningshalterna finns i människans närhet, där de största källorna är trafiken (väg- och sjötrafik), uppvärmningen och energiproduktionen. Kväveoxidhalterna blir höga av tung trafik, höga hus på båda sidor av en gata och bilförares körmönster.

Dieselpartiklar kan orsaka DNA-skador hos foster och har dessutom nyligen blivit klassade som direkt cancerogena av World Health Organisation.

På Naturvårdsverket kan du läsa mer om luftföroreningar

Läs mer