$left
$middle

Övervakning av luftkvaliteten

Idag samlas luftdata in från fem olika mätstationer. Förutom svaveldioxid och partiklar mäts bland annat kvävedioxid, ozon, kolmonoxid och kolväten kontinuerligt.

Internationellt sett har Malmö en god luftkvalitet och under de senaste årtiondena har luftkvaliteten i Malmö blivit allt bättre. Det beror bland annat på

  • färre industrier
  • bättre reningsteknik
  • ökad katalysatoranvändning i bilar.

Svaveldioxidhalten är numera mindre än en tiondel av vad den var i början av sjuttiotalet, men de senaste åren har föroreningshalterna dock stagnerat. Det gäller bland annat för kvävedioxid, marknära ozon och partiklar.

Mätstationer

Här kan du se vilka mätstationer som finns i Malmö och vilka parametrar som mäts.

sv