$left
$middle

Störande lukt i Malmö

Det har under senaste året kommit in många synpunkter på att det luktat konstigt, bland annat av tjära, oljedoft, bränt gummi och diesellukt i Malmö. Miljöförvaltningen har arbetat aktivt med att spåra källan till lukten. Två källor har hittats som är starkt bidragande till lukten.

Sedan våren 2021 har många rapporterat att det luktat konstigt på olika platser runt om i Malmö. Miljöförvaltningen har spårat lukten till två källor som vi bedömer som de viktigaste till luktproblem.

Nu har vi en dialog med de företag som vi har identifierat som ett par av källorna till den störande lukten. De har gjort vissa åtgärder och förväntas göra ytterligare förändringar som ska minska utsläppen. För att bättre förstå om åtgärderna har effekt, och om det finns andra källor, önskar vi att du som känner konstig lukt i Malmö fortsätter att rapportera via vårt luktformulär eftersom det fortfarande luktar vid vissa tidpunkter. Det är till stor hjälp i vårt arbete.

Miljöförvaltningen analyserar också väderförhållanden till exempel genom SMHI. Om det blir förutsättningar med låga vindhastigheter och vindar mot centrala delar i staden, så ger sig miljöinspektörerna ut på luktrundor för att skaffa sig ännu bättre underlag i arbetet med att klargöra varifrån lukt kommer och hur den kan uppfattas. Detta underlag används sedan blland annat. i kontakter med företag.

Bakgrund till lukten

Karaktären på luktklagomålen är olika, alltifrån diesel- till avfallslukt. Tiderna för klagomålen är framförallt sena kvällar, nätter eller tidiga morgnar. Miljöförvaltningen har sedan sommaren 2021 varit ute på olika tider på dygnet för att lokalisera källan till lukten när luktproblemen har uppfattats vara som störst.

Bitumen är en stor källa till lukt

Genom att analysera alla rapporter som kommit in, vindriktningar utifrån väderförhållande och fältarbete, har miljöinspektörer från miljöförvaltningen lyckats identifiera två av källorna till den dåliga lukten.

Miljöförvaltningen lokaliserade först ett företag i slutet av oktober 2021, som källa till den dåliga lukt som har känts i Malmö sedan i våren 2021. Därefter framkom ytterligare ett företag som också använder samma ämne som luktar i sin produktion.

Ett företag importerar bitumen, vilket används som bindemedel i asfalt, och som kommer från råolja som raffinerats. När bitumen lagras varmt kan det orsaka lukt som kan upplevas som en blandning mellan bränd olja och asfalt. Bitumen avger lukt när det ligger i cisterner i företagets depå i hamnen. Även ett annat företag som gör takpapp använder bitumen. Miljöförvaltningen har dialog med företagen och vidtar åtgärder för att den störande lukten ska upphöra.

Miljöförvaltningen har inte hittat några belägg för att lukten skulle vara hälsofarlig.

Förelägganden till företag

I juni 2022 har miljöförvaltningen gett förelägganden till de båda företagen där de uppmanas att utreda var och hur lukt uppkommer från verksamheterna, ange åtgärder för att minimera lukt av bitumen och en tidsplan om när åtgärd/åtgärder kan vara installerade.

En åtgärd som man kan göra är att tillsätta så kallad inhibitor (åtgärd som ska minska lukten.

Ett av företagen har överklagat ett föreläggande och fått förlängt tiden för att lämna in en redogörelse till den 16 november 2022.

Formulär för att kunna hjälpa till att analysera varifrån lukten kommer

Miljöförvaltningen tackar alla som hört av sig och fyllt i formuläret som underlättat analysarbetet. Svarsalternativen har varit baserade på de klagomål som kommit in. Lukt är en individuell upplevelse, men genom att koppla ihop vad det luktar och var lukten har känts, har miljöförvaltningen kunnat göra kopplingar tillsammans med hur vindarna har blåst vid olika tillfällen. Upplever du annorlunda eller störande lukt fortfarande får du gärna rapportera det genom formuläret.

sv