$left
$middle

Störande lukt i Malmö

Det har under senaste året kommit in många synpunkter på att det luktat konstigt, bland annat av tjära, oljedoft, bränt gummi och diesellukt i Malmö. Miljöförvaltningen har arbetat aktivt med att spåra källan till lukten. Två källor har hittats som är starkt bidragande till lukten.

Formulär för att rapportera störande lukt

Under 2021 och 2022 har det varit många som upplevt konstig lukt i Malmö. För att kunna spåra källorna till lukten finns ett formulär som Malmöbor kan fylla i för att hjälpa miljöförvaltningen som analyserar varifrån lukten kommer.

Det har kommit in närmare 4000 svar. Även om luktproblematiken minskat under 2023 och miljöförvaltningen spårat till två av källorna, vill vi fortfarande ha in rapportering om du känner störande lukt.

Miljöförvaltningen tackar alla som hört av sig och fyllt i formuläret som underlättat analysarbetet. Svarsalternativen har varit baserade på de klagomål som kommit in. Lukt är en individuell upplevelse, men genom att koppla ihop vad det luktar och var lukten har känts, har miljöförvaltningen kunnat göra kopplingar tillsammans med hur vindarna har blåst vid olika tillfällen. Upplever du annorlunda eller störande lukt fortfarande får du gärna rapportera det genom

Bakgrund till lukten

Karaktären på luktklagomålen är olika, alltifrån diesel- till avfallslukt. Tiderna för klagomålen är framförallt sena kvällar, nätter eller tidiga morgnar. Miljöförvaltningen har sedan sommaren 2021 varit ute på olika tider på dygnet för att lokalisera källan till lukten när luktproblemen har uppfattats vara som störst.

Under september 2022 kom det in cirka 110 klagomål till miljöförvaltningen. Det var lukt av bitumen, gödsel, avloppsreningsverk och sopförbränning som kunde kännas. Sedan november 2022 har rapporter om störande lukt minskat kraftigt.

Bitumen är en stor källa till lukt

Genom att analysera alla rapporter som kommit in, vindriktningar utifrån väderförhållande och fältarbete, har miljöinspektörer från miljöförvaltningen lyckats identifiera två av källorna till den dåliga lukten.

Miljöförvaltningen hittade först ett företag i slutet av oktober 2021 som var källa till den dåliga lukt som hade känts i Malmö sedan i våren 2021. Därefter påträffade miljöförvaltningen ytterligare ett företag som också använder samma ämne som luktar i sin produktion.

Dialog med de företag som är ett par källor till lukten

Miljöförvaltningen har en dialog med de företag som vi har identifierat som ett par av källorna till den störande lukten. De har gjort vissa åtgärder och förväntas göra ytterligare förändringar som ska minska utsläppen. För att bättre förstå om åtgärderna har effekt, och om det finns andra källor, önskar vi att du som känner konstig lukt i Malmö fortsätter att rapportera via vårt luktformulär eftersom det fortfarande luktar vid vissa tidpunkter. Det är till stor hjälp i vårt arbete.

Miljöförvaltningen analyserar också väderförhållanden till exempel genom SMHI. Om det blir förutsättningar med låga vindhastigheter och vindar mot centrala delar i staden, så ger sig miljöinspektörerna ut på luktrundor för att skaffa sig ännu bättre underlag i arbetet med att klargöra varifrån lukt kommer och hur den kan uppfattas. Detta underlag används sedan blland annat. i kontakter med företag.

De båda företagen är lokaliserade i hamnen. Produkten som luktar är bitumen. Den beskrivs ha en lukt av asfalt, olja och tjära. Det ena företaget lagrar bitumen i cisterner. Det andra företaget applicerar bitumen på takpapp.

Företagen arbetar med att vidta åtgärder och ambitionen är luktstörningarna ska minimeras i omgivningen. Miljöförvaltningen har utfärdat förelägganden som gjort att företagen kommit in med underlag som visar på hur de arbetar med luktfrågan. Miljöförvaltningen har en dialog med dem och följer arbetet med de åtgärder som de har vidtagit och, eller kommer att göra.

Ett företag importerar bitumen, vilket används som bindemedel i asfalt, och som kommer från råolja som raffinerats. När bitumen lagras varmt kan det orsaka lukt som kan upplevas som en blandning mellan bränd olja och asfalt. Bitumen avger lukt när det ligger i cisterner i företagets depå i hamnen. Även ett annat företag som gör takpapp använder bitumen. Miljöförvaltningen har dialog med företagen och vidtar åtgärder för att den störande lukten ska upphöra.

Miljöförvaltningen har inte hittat några belägg för att lukten skulle vara hälsofarlig.

Förelägganden till företag

I juni 2022 gav miljöförvaltningen förelägganden till de företag som var källor till en del av den störande lukten, där de uppmanades att utreda var och hur lukten hade uppkommit från verksamheterna. De skulle också komma in med åtgärder för att minimera lukt av bitumen och en tidsplan om när åtgärden eller åtgärderna skulle vara installerade. Ett av företagen överklagade ett föreläggande och fick tiden förlängd att lämna in en redogörelse till mitten av november 2022.

En åtgärd som man kan göra är att tillsätta så kallad inhibitor (åtgärd som ska minska lukten.

De företag som har verksamheter som luktar kom in till miljöförvaltningen med de åtgärder som de har gjort eller var på gång att göra i början av 2023. Det som de gjort eller kommer att göra är bland annat att byta ut äldre cisterner och tankar mot nya, att bygga om ledningar och att byta reningsteknik med mera. Ett av företagen har tillsatt en så kallad inhibitor. Miljöförvaltningen bevakar kontinuerligt väderförhållanden och vindriktningar.

sv