$left
$middle

Sexuell hälsa

Graffiti hjärter i olika färger

Sexuell hälsa är ett brett ämnesområde som flera förvaltningar inom Malmö stad arbetar med för att nå stadens övergripande mål.

Vi jobbar med sexuell hälsa med målet att

  • alla Malmöbor ska ha tillgång till information kring sexuell och reproduktiv hälsa
  • färre personer ska smittas med hiv och andra sexuellt överförbara infektioner
  • mängden oönskade graviditeter ska minska
  • minska prostitution och köp av sexuella tjänster
  • sexuella trakasserier, sexuellt våld, sexuella övergrepp och könsstympning ska minska
  • anställda inom Malmö stad ska öka deras kunskap om heteronormativitet
  • diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet och/eller uttryck samt hivinfektion ska minska.

Hur uppnår vi våra mål?

Detta gör vi genom verksamheten sexuell hälsa som organisatoriskt ligger under arbetsmarknads- och socialförvaltningen. För att uppnå målen krävs samordning och ny kunskap något som sker genom att sexuell hälsa samordnar det förvaltningsövergripande kunskapsforumet. Ett forum som ger möjlighet till dialog, utveckling och samsyn kring de olika frågor som ryms inom sexuell hälsa.

Sexuell hälsa samordnar dessutom nätverket Sexualitet och socialt arbete med syftet att synliggöra sambanden mellan social- och sexuell utsatthet. Nätverket består av främst socialsekreterare från olika områden i Malmö stad. Varje termin har vi tematiserade och kunskapshöjande träffar där bland annat representanter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har föreläst och diskuterat nytt material inom olika områden – till exempel normer inom socialtjänsten och att samtala med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp.

Verksamheten sexuell hälsa arbetar också med olika organisationer både i projekt och långsiktiga samarbeten. En av flera lokala samarbetspartners är RFSU Malmö med vilka sexuell hälsa har ordnat flera utbildningar och nätverksträffar.

En annan samverkanspartner är organisationen Noomi Malmö som är en stödverksamhet i Malmö för våldsutsatta kvinnor med fokus på personer som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I samverkan med Noomi driver vi projektet Thai Wise, där syftet band annat är att bistå med bättre arbetsförhållanden och minskad exploatering bland de kvinnor som arbetar på thaimassagesalonger i Malmö. Projektets syfte är att göra de som kommer hit medvetna om vilka rättigheter och möjligheter som finns i Sverige, både innan och efter ankomst till Malmö.

Så här arbetar vi med sexuell hälsa inom olika områden

sv