$left
$middle

Sexuell hälsa

Sexuell hälsa är ett brett ämnesområde som flera förvaltningar inom Malmö stad arbetar med för att nå stadens övergripande mål.

Vi jobbar med sexuell hälsa med målet att

  • alla Malmöbor ska ha tillgång till information kring sexuell och reproduktiv hälsa
  • färre personer ska smittas med hiv och andra sexuellt överförbara infektioner
  • mängden oönskade graviditeter ska minska
  • minska prostitution och köp av sexuella tjänster
  • sexuella trakasserier, sexuellt våld, sexuella övergrepp och könsstympning ska minska
  • anställda inom Malmö stad ska öka deras kunskap om heteronormativitet
  • diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet och/eller uttryck samt hivinfektion ska minska.

Så når vi våra mål

Detta gör vi genom verksamheten sexuell hälsa som organisatoriskt ligger under arbetsmarknads- och socialförvaltningen. För att uppnå målen krävs samordning och ny kunskap, något som sker genom att sexuell hälsa samordnar det förvaltningsövergripande kunskapsforumet. Ett forum som ger möjlighet till dialog, utveckling och samsyn kring de olika frågor som ryms inom sexuell hälsa.

Verksamheten Sexuell hälsa samordnar dessutom nätverket Sexualitet och socialt arbete med syftet att synliggöra sambanden mellan social och sexuell utsatthet. Nätverket består av främst socialsekreterare från olika områden i Malmö stad. Varje termin har vi kunskapshöjande träffar där vi diskuterar nytt material inom olika områden.

Verksamheten Sexuell hälsa arbetar också med olika organisationer både i projekt och långsiktiga samarbeten. En av flera lokala samarbetspartners är föreningen RFSU Malmö.

En annan samverkanspartner är organisationen Noomi Malmö som är en stödverksamhet i Malmö för våldsutsatta kvinnor med fokus på personer som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I samverkan med Noomi driver vi projektet Thai Wise, där syftet band annat är att bistå med bättre arbetsförhållanden och minskad exploatering bland de kvinnor som arbetar på thaimassagesalonger i Malmö. Projektets syfte är att göra de som kommer hit medvetna om vilka rättigheter och möjligheter som finns i Sverige, både innan och efter ankomst till Malmö.

Så arbetar vi med sexuell hälsa inom olika områden

De senaste åren har Malmö stad arbetat med sexuell hälsa inom samtliga skolförvaltningar. Under åren 2010–2017 har sexuell hälsa arbetat med olika projekt och långsiktiga utbildningsinsatser riktat till personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Sedan 2012 har verksamheten Sexuell hälsa genomfört ett omfattande utvecklingsarbete som inkluderar olika delar av socialtjänsten. Utgångspunkten har varit en behovsanalys där resultatet visade på omfattande behov av kunskap, kompetens och utveckling bland medarbetare och ledare. Något som har resulterat i att man har genomfört ett flertal utbildningsinsatser där cirka 800 medarbetare medverkat. Med tanke på framtida kompetensutveckling och socialtjänstens behov har man tagit fram metodmaterialet "Våga fråga om sex" anpassat utifrån socialtjänstens behov.

Verksamheten sexuell hälsa startade 2016 ett projekt med syfte att synliggöra frågor om sexualitet, intimitet och relationer inom verksamheter som ger stöd och hjälp till äldre Malmöbor och även inkluderar de med demenssjukdom. Avsikten var också att titta närmare på hur verksamheterna skulle kunna utveckla arbetet med ett gott bemötande i situationer som rör äldre Malmöbors sexualitet, intimitet och relationer. Ett resultat av projektet är rapporten ”Ja men äldre har inte sex. Folk tänker så”, där man kartlägger vårdpersonalens arbetssätt inom dessa områden. Rapporten visar på stora behov av kompetensutveckling kring frågor som rör äldre och sexuell hälsa, vilket innebar att man genomförde olika utbildningsinsatser i samverkan med andra aktörer som Svenskt Demenscentrum och Västra Götalandsregionen vilka även har tagit fram metodmaterialet Sexualitet och demenssjukdom – En skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom.

Arbetet fortsatte under 2019 genom en utbildningssatsning i samarbete med Teater Reagera, med ambitionen att förbättra arbetssätt kring äldre och sexuell hälsa. Där agerar och reflekterar medarbetare genom teori i kombination med verksamhetsanpassade scenarion.

Utifrån de behov som finns bland nyanlända migranter har enheten sexuell hälsa genomfört ett flertal insatser, merparten i samverkan med Region Skåne.

En annan samverkanspart är Länsstyrelsen Skåne genom samhälls- och hälsokommunikatörerna där deras etableringsinsats för nyanlända numera även inkluderar ett block som tar upp sexuell hälsa. I samband med detta arbete har enheten sexuell hälsa tillsammans med unga nyanlända tagit fram handboken "Mun till Mun".

Parallellt med dessa åtgärder har det pågått ett flerårigt arbete kring sexuell hälsa och migration på SFI-Komvux Södervärn.

I slutet av november 2019 antog kommunfullmäktiga budgeten för Malmö 2020 där det står att ”Staden verkar för att nyanlända ska kunna läsa svenska, samhälls- och sexualkunskap redan under asylti­den och även säkerställa att undervisningen i svenska för invandrare (sfi) innehåller samhällsorientering och sexualkunskap. Under året fortsätter ett intensivt arbete med att utveckla såväl kvaliteten som tillgäng­ligheten i sfi-undervisningen.”

Malmö stad har arbetat med sexuell hälsa inom funktionsstödsområdet sedan 2012. Inom funktionsstödsförvaltningen finns en nätverksgrupp som arbetar för att samordna och lyfta sexualitetsfrågor och visa hur sexualiteten är sammankopplad med människors allmänna välmående och välbefinnande.

Bland annat har vi genomfört ett projekt för att öka kunskapen om sexuell hälsa hos medarbetare och ledare som jobbar inom LSS. Ett resultat är metodmaterialet ”Fråga, lyssna, var intresserad - En vägledning om sexualitet, känslor och bemötande för dig som arbetar i en LSS-verksamhet” som används i funktionsstödsförvaltningen.

Ett annat projekt som genomfördes i samverkan med RFSU Malmö riktade sig till både medarbetare och brukare var inspirationsträffar med interaktiv forumteater och samtalsverkstad om sexualitet för att väcka diskussioner bland vårdtagare och personal.

Vill du veta mer?

Kontakta Ann-Helen Westerdahl, e-post: ann-helen.westerdahl@malmo.se

Inom HR pågår flera processer för att uppnå målsättningarna för att motverka sexuella trakasserier och diskriminering på Malmö stads arbetsplatser. I samverkan med verksamheten sexuell hälsa har man utvecklat en enkät för att mäta hur öppna medarbetare inom Malmö stad känner att de kan vara med sin sexuella läggning, könsöverskridande identitet och/eller uttryck på arbetsplatsen.

Den 1 januari 2017 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Enligt den ska arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder och förebygga diskriminering samt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Som stöd i arbetet finns ett nytt ramverk, som beslutades i januari 2018 av kommunstyrelsen, för att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering på Malmö stads arbetsplatser.

Ramverk för åtgärder enligt diskrimineringslagen är publicerad som en pdf på medborgarportalen (motenmedborgarportal.malmo.se).

I 2016 inledde enheten sexuell hälsa ett samarbete med fritidsförvaltningen där stort sett samtliga medarbetare på Malmö stads fritidsgårdar genomförde en grundutbildning. Syftet var att ge fritidsledare och fritidsassistenter möjligheten att diskutera hur man kan använda kunskaper om sex, våld och maskulinitet i mötet med unga. Resultatet innebar att särskilt intresserade medarbetare inom fritid anmälde sig för att arbeta vidare med frågorna inom verksamheten. 11 medarbetare bildade ett kunskapsteam där de under 2017 fick fördjupad kompetens kring sexuell hälsa. Kunskapsteamet jobbar för att sprida kunskap genom workshops och temakvällar med ungdomar på fritidsgårdarna samt till fritidsledare och fritidsassistenter på Malmö stads fritidsgårdar. Arbetet bedrivs i samverkan med RFSU Malmö.

Under 2019 har man även genomfört utbildningsinsatser om sexuell hälsa för samtliga medarbetare i samverkan med RFSU-Malmö och Ungdomsmottagningen.

Kontakta oss

Sexuell hälsa

Niclas Olsson

Titel:
Utvecklingssekreterare
Mobiltelefon:
0733-504509
sv