$left
$middle

Integrationsarbete för och med ensamkommande barn och unga

Ett samhälle där alla Malmöbor är delaktiga och har en känsla av delaktighet är målet. Det är en rättighet och ska finnas möjlighet för alla att göra val som rör det egna livet. Bra val kräver kunskap, information och stöd som möts upp av ett öppet samhälle som gör delaktigheten möjlig.

Riktlinjer – en röd tråd för arbetet 

Under 2016 pågick ett arbete med att ta fram ett dokument med riktlinjer för integrationsarbetet på Enheten för integration och boende. Till dokumentet finns en handlingsplan kopplad. Syftet är att skapa en röd tråd från det att ett ensamkommande barn blivit anvisad till Malmö, genom alla boendemöjligheter för dem med uppehållstillstånd till utslusslägenhet och sedan utflytt och avslut. Dokumentet bygger på tio års kunskaper och erfarenheter inom verksamheten och på återkoppling från andra aktörer.

Fem huvudområden för bra integration

Fem viktiga områden har ringats in som viktiga för bra integration och etablering. Dessa är:

  • organisation med integrationsfokus
  • praktiskt integrationsarbete i verksamheten
  • sammanhang och kontaktytor
  • utbildning och arbete
  • samarbete

De olika områdena beskriver bland annat riktlinjer och mål som ska förbereda den unge för ett självständigt liv och även hur verksamheten kan bidra till ett öppnare samhällsklimat. Det är viktigt att verksamheten sprider kunskap om arbetet och de barn och unga som arbetet omfattar. På så sätt blir bilden av ensamkommande barn mer nyanserad och rasism och främlingsfientlighet kan motverkas.

Kontakta oss

sv