$left
$middle

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och ungdomar är flickor och pojkar under 18 år som saknar vårdnadshavare när de söker asyl i Sverige. Malmö stad tar emot dessa barn och unga samt ansvarar för att ordna boende.

Malmö är både en så kallad ankomstkommun och en anvisningskommun. Det innebär att Malmö stad ansvarar för

  • mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar som får sin första myndighetskontakt i Malmö
  • ensamkommande barn och ungdomar som blir anvisade till Malmö från andra kommuner i väntan på beslut från Migrationsverket i sitt asylärende
  • ensamkommande barn som blir anvisade med anledning av anknytning till anhörig i Malmö.

Kommunen ska ordna en god man till barnet så snart som möjligt och barnet ska gå i skolan i kommunen. Kostnader som uppstår betalas av Malmö stad.

Så går det till vid ankomst

Ensamkommande barn och ungdomar som får Malmö som sin ankomstkommun erbjuds ett tillfälligt boende (transitboende) i väntan på kommunanvisning. De kan sedan bli placerade antingen i Malmö eller i en annan kommun.

Migrationsverket ansvarar för kommunanvisningen

Det är Migrationsverket som ansvarar för inom vilken kommun barnet ska bli placerad. Migrationsverket anmäler barnet till överförmyndaren i den kommun där barnet blir placerat och ansvarar för kostnaderna för barnet. Det är också Migrationsverket som utreder barnets asylskäl och fattar beslut i asylärenden. Mer information om ansvarsfördelning mellan myndigheten och ersättningsnivåer finns på Migrationsverkets hemsida.

Boende för barn som har beviljats permanent uppehållstillstånd

Socialtjänsten utreder barnets behov och placerar barnet på lämpligt boende. I de fall barnet har anknytning till anhörig utreder socialtjänsten förutsättningarna för barnet att bo hos sina anhöriga. Barnet kan också placeras på ett hem för vård och boende (HVB).

Kontakta oss

sv