$left
$middle

Kommunikatörens roll

I Malmö stads förvaltningar finns totalt cirka 120 kommunikatörer, informatörer eller motsvarande. De arbetar för Malmös 350 000 invånare i en organisation som har 13 förvaltningar med totalt 28 000 medarbetare.

Kommunikatörerna har ett ansvar att utveckla kommunikationen i Malmö stad – både internt och externt. De analyserar behov av kommunikation, genomför insatser och ger medarbetare och chefer rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor. De ansvarar även för utvecklingen av Malmö stads egna kanaler, till exempel malmo.se och intranätet.

Det kan innebära en mängd olika saker, här är några exempel:

  • Hjälpa en chef att se över sin kommunikation med medarbetare, till exempel genom att sortera vad som ska kommuniceras på möten och i mejl och andra digitala forum.
  • Lyssna på synpunkter i sociala medier och uppmärksamma när något kan förbättras.
  • Ge råd till en projektledare om hur dialog med projektets intressenter bör ske.
  • Uppmuntra trygga vuxna att bli familjehem genom exempelvis annonser.
  • Ta fram webbplats med stöd till anhöriga till dem med särskilda behov.
  • Förklara skolvalet för föräldrar, genom exempelvis en informationsfilm.
  • Påminna Malmöborna om vikten av att slänga skräp på rätt ställe.
  • Planera för kommunikation i större händelser eller kriser, till exempel pandemin covid-19.
  • Ge stöd åt chefer och medarbetare som ska uttala sig i medier.

Malmö stad vill bedriva ett effektivt och demokratifrämjande kommunikationsarbete som bidrar till att Malmöborna får bra service, korrekt information och möjlighet till dialog med den kommunala organisationen. För att utveckla arbetet tar vi bland annat del av forskning. Därför var Malmö stad en av de deltagande organisationerna i forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen (Lunds universitet).

Frågor om kommunikatörer

Det dyker emellanåt upp frågor om kommunikatörer. Här är svar på några återkommande frågor.

Har det blivit fler kommunikatörer?

Malmö stads verksamheter efterfrågar mer professionellt kommunikationsstöd då det förbättrar servicen till Malmöborna. Allmänhetens förväntningar stiger också på kommunens kommunikation, bland annat på grund av den digitala utvecklingen. Malmöborna, liksom andra, kräver snabbare svar och tydligare kommunikation. Det har bidragit till att det generellt har blivit fler kommunikatörer sedan 1990-talet.

Titeln kommunikatör är ett paraplybegrepp. I den ingår specialistfunktioner som till exempel projektledare, copywriter, digital kommunikatör, grafisk formgivare, UX-designer och webbredaktör. Den ökade komplexiteten har medfört en specialisering av yrket som bidragit till att det under 2000-talet finns fler i yrket än tidigare.

Skönmålar kommunikatörerna Malmö stad?

Malmö stads kommunikatörer ska inte skönmåla. Förvaltningslagen säger att verksamheten ska vara “saklig och opartisk”. Kommunikationen ska enligt Malmö stads kommunikationspolicy vara öppen, tydlig, planerad, tillförlitlig och offensiv.

Försvårar kommunikatörerna granskning av kommunen?

Malmö stads kommunikatörer ska inte försvåra granskningar. De ska stödja offentlighetsprincipen och uppmuntra transparens. De kan till exempel ge stöd åt medarbetare och chefer så att de känner sig trygga i att uttala sig i medier. De ska också göra sitt bästa för att Malmöborna ska få så korrekt information som möjligt.

sv