$left
$middle

Utomhuskommunikation Clear Channel

Inom ramen för Malmö stads avtal med Clear Channel har Malmö stads förvaltningar, vissa kommunala bolag, verksamheter där Malmö stad är medfinansiärer samt projekt som Malmö stadär en del i, tillgång till två sorters kommunikationskanaler i stadsrummet. Den ena är traditionella affischtavlor i eurosizeformat för tryckta affischer (adshel). Den nadra kanalen är digitala skärmar på busskurer (play adshel).

Skicka in önskemål inför våren 2024

Önskemålen gäller för perioden vecka 1-26 2024 och ska skickas in senast den 31 oktober 2023.

Generella riktlinjer

 • Avsändare är Malmö stad (Malmö stads logotyp måste vara med), eventuellt med samarbetspartners. Samarbetspartners måste godkännas i varje fall.
 • Innehållet får endast omfatta information om eller marknadsföring av de verksamheter och arrangemang som är Malmö stads egna eller som Malmö stad är medarrangör av.
 • Innehållet får ej innehålla kommersiella budskap och logotyper. Detta gäller även sponsring av kommunala evenemang och liknande aktiviteter.
 • Innehåll och utformning ska stå i överenskommelse med god svensk reklamsed.

Affischtavlor Eurosize (Adshel)

Malmö stad har tillgång till drygt 100 av Clear Channels tavlor i Eurosizeformat för tryckta affischer runt om i stan. På dessa prioriterar vi att marknadsföra evenemang och aktiviteter som riktar sig till den breda allmänheten. Syftet är att lyfta fram vad som händer i Malmö för att Malmö ska vara en öppen, levande och välkomnande stad och en attraktiv destination. Kanalen används också för särskilt samhällsviktiga kampanjer (tex inför val) och för krisinformation.

Önskemål och tilldelning av plats

Tilldelning av plats sker två gånger om året (vanligtvis i maj respektive november). Beslut om vilka som får affischplats fattas av en arbetsgrupp med representanter från stadskontorets, fastighets- och gatukontorets, fritidsförvaltningens och kulturförvaltningens kommunikationsavdelningar.

Rutin för tryckta affischtavlor i eurosizeformat (adshel)

På traditionella affischtavlor i eurosizeformat för tryckta affischer (adshel) marknadsförs evenemang arrangerade av stadens verksamheter och kulturbolag.

Principer för tilldelning av plats 

På affischtavlorna prioriteras marknadsföring av evenemang och aktiviteter som riktar sig till den breda allmänheten. Syftet är att lyfta fram vad som händer i Malmö för att Malmö ska vara en öppen, levande och välkomnande stad och en attraktiv destination. Då efterfrågan på affischplats är betydligt större än utbudet grundar sig urvalet på följande principer:

 • Innehållet skall vara kommunövergripande, dvs ha ett intresse för Malmöbor oavsett var man bor, och ska bidra till att lyfta varumärkena Malmö och Malmö stad. 
 • Kampanjerna ska ha en bred Malmömålgrupp (ej snäv målgrupp).
 • Evenemang som prioriteras och ges plats måste erbjuda aktiviteter som är kostnadsfria (exempelvis kringarrangemang där allmänheten kan delta), det är inte tillåtet att endast kommunicera biljettförsäljning.
 • Evenemang som är profilerande och sätter Malmö på kartan ska prioriteras i första hand.
 • Stora evenemang som värvas till stan ges plats härnäst, till exempel VM, EM, melodifestivalen med mera.
 • Barn- och ungdomsverksamheter prioriteras därefter då det skapar delaktighet och ett engagemang som är viktigt för staden.
 • Kampanjer som är viktiga för staden och alla Malmöbor, exempelvis samhällsinformation såsom valen, skolval, krisinformation med mera kan ges utrymme i mån av plats men prioriteras inte före evenemang i den här specifika kanalen.

Deadlines

Senast 10 arbetsdagar före kampanjstart ska original i form av en lågupplöst pdf samt uppsättningsanvisningar skickas till Clear Channel för godkännande.

Färdiga tryckta affischer ska levereras till Clear Channel senast 6 arbetsdagar före kampanjstart på adress:

Clear Channel
Betongvägen 4 A
142 50 Skogås

Specifikationer och rutiner

Ordernummer

Malmö stad har ett gemensamt ordernummer för alla våra kampanjer: 417666.

Tryck av affischer

Malmö stads förvaltningar trycker hos leverantörer via aktuellt ramavtal. Övriga kan trycka antingen via Clear Channel eller hos valfritt tryckeri. Materialleveransen ska innehålla 120 affischer för att möjliggöra underhåll under kampanjperioden.

Tekniska specifikationer

Digitala busskurer (Play Adshel)

Clear Channel har 35 digitala skärmar på busskurer runt om i centrala Malmö, varav 10 är interaktiva med touchfuktion. Både stillbilder och rörligt material kan visas på dem.

Principer för tilldelning av plats 

På de digitala skärmarna på busskurer prioriteras kampanjer som riktar sig till allmänheten eller stora målgrupper inom delar av de kommunala verksamheterna. Syftet är att lyfta fram vad som händer i Malmö för att Malmö ska vara en öppen, levande och välkomnande stad och organisation. Även samhällsviktiga budskap och krisinformation kan lyftas fram.

Tillvägagångssätt för tilldelning av plats

Bokningar för Clear Channels digitala busskurer sker löpande över året. Varje förvaltning har en utsedd samordnare som har tillgång till bokningsdokumentet och själv lägger in önskemål om tilldelning av plats. Kommunala bolag kontaktar stadskontorets samordnare för bokning av plats.

I dagsläget gäller principen först till kvarn i bokningssystemet. Maxgränsen är tre veckor per kampanj. För att ge varje kampanj maximalt med synlighet begränsas antalet per period till fyra olika budskap/avsändare. 

Kontakta oss

Lina Vozzi Salazar

Mobiltelefon:
0733-367211
sv