Utomhuskommunikation Clear Channel

Inom ramen för Malmö stads avtal med Clear Channel har vi tillgång till två sorters kommunikationskanaler i stadsrummet: affischtavlor för tryckta affischer (adshel) samt digitala skärmar på busskurer (play adshel).

Riktlinjer för annonsering

  • Innehållet skall vara kommunövergripande, dvs ha ett intresse för Malmöbor oavsett var man bor, och ska bidra till att lyfta varumärkena Malmö och Malmö stad.
  • Innehållet får endast omfatta information om eller marknadsföring av de verksamheter och arrangemang som är Malmö stads egna eller som Malmö stad delvis är delaktiga i.
  • Innehållet får ej innehålla kommersiella budskap och logotyper. Detta gäller även sponsring av kommunala evenemang och liknande aktiviteter.
  • Innehåll och utformning ska stå i överenskommelse med god svensk reklamsed.
  • Avsändare är Malmö stad (Malmö stads logotyp måste vara med), eventuellt med samarbetspartners. Samarbetspartners måste godkännas i varje fall. Riktlinjer för partners måste respekteras, dvs inga mediasponsorer får synas.
  • Kommunalt majoritetsägda bolag får annonsera på ytorna på samma premisser som förvaltningarna. I vissa fall räknar dock Clear Channel kommunägda bolag som kommersiella. Sysav är ett sådant exempel.

Affischtavlor (Adshel)

Malmö stad har tillgång till drygt 100 av Clear Channels tavlor i Eurosizeformat för tryckta affischer runt om i stan. På dessa prioriterar vi att marknadsföra evenemang och aktiviteter som riktar sig till den breda allmänheten. Syftet är att lyfta fram vad som händer i Malmö för att Malmö ska vara en öppen, levande och välkomnande stad och en attraktiv destination. Kanalen används också för särskilt samhällsviktiga kampanjer (tex inför val) och för krisinformation.

Önskemål och tilldelning av plats

Tilldelning av plats sker två gånger om året (brukar vara i maj respektive november). Beslut om vilka som får affischplats fattas av stadskontorets kommunikationsavdelning.

Då efterfrågan är stor är det inte alltid möjligt att tillgodose allas önskemål. Evenemang och kampanjer som har extra hög prioritet för Malmö stad och Malmö kan därtill komma att påverka redan gjord fördelning.

Deadlines

Senast 10 arbetsdagar före kampanjstart ska original i form av en lågupplöst pdf samt uppsättningsanvisningar skickas till kampanjplanering@clearchannel.se för godkännande.

Färdiga tryckta affischer ska levereras till Clear Channel senast 6 arbetsdagar före kampanjstart på adress:

Clear Channel
Betongvägen 4 A
142 50 Skogås

Specifikationer och rutiner

Clear Channels tekniska specifikationer och rutiner

Ordernummer

Malmö stad har ett gemensamt ordernummer för alla våra kampanjer: 417666.

Tryck av affischer

Malmö stads förvaltningar trycker hos leverantörer via aktuellt ramavtal. Övriga kan trycka antingen via Clear Channel eller hos valfritt tryckeri. Materialleveransen ska innehålla 120 affischer för att möjliggöra underhåll under kampanjperioden. Läs mer om vad som gäller i Clear Channels specifikationer.

Tekniska specifikationer

Clear Channels tekniska specifikationer för Eurosize (Adshel)

Digitala busskurer (Play Adshel)

Clear Channels digitala skärmar på busskurer är en ny kanal sedan början på 2020. Det handlar om 35 ytor runt om i centrala Malmö, varav 10 är interaktiva med touchfuktion.

Kanalen kan användas av alla våra verksamheter och för alla typer av kampanjer och annonseringar. Det kan handla varumärkesbyggande kampanjer, rekryteringskampanjer, information inför skolval, annonser från socialtjänsten, marknadsföring av evenemang etc.

Det är en snabb kanal som kräver kort planering och framförhållning och kan bokas löpande under året.

Rutiner och riktlinjer (word, 30 kB)

Kontakt

Carolin Sjöholm, stadskontorets kommunikationsavdelning
carolin.sjoholm@malmo.se
Tel: 0721-57 23 90