$left
$middle

Malmökommissionen

Malmö stads arbete för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionens förslag och rekommendationer. Syftet är att minska ojämlikheter i hälsa i Malmö.

En satsning på forskningsbaserad kunskap

Malmökommissionen var en politiskt oberoende kommission, som leddes av Sven-Olof Isacsson från Malmö, professor emeritus i socialmedicin. De fjorton kommissionärerna utgjordes av forskare från olika delar av landet samt personer med unik kompetens om Malmö.

Uppdraget

Malmökommissionens uppdrag var att ta fram ett vetenskapligt underlag som bas för hur hälsan ska kunna förbättras för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta. Uppdraget innebar att ta sig an en komplex problematik som kräver långsiktiga strategiska beslut och åtgärder.

Alla Malmöbor ska ha förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Det var utgångspunkten för Malmökommissionen som avslutade sitt arbete 2013.

Två övergripande rekommendationer har en särskild tyngd i Malmökommissionens rapport.

  1. Att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och
  2. göra samhällssystemen mer jämlika samt Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning

Arbetet med efter Malmökommissionen

När Malmökommissionen lade fram sina rekommendationer 2013 startade ett intensivt arbete med att omsätta rekommendationerna i verklighet. I vissa fall så var det enkelt att besluta om åtgärder och ändra arbetssätt. I andra fall krävdes utredningar som i många fall ledde till andra beslut än de som rekommenderats av Malmökomissionen.

Under 2018-2020 gjordes en extern utvärdering av arbetet efter Malmökommissionen. I den konstaterade utvärderarna att det i många fall var omöjligt att härleda effekter till specifika rekommendationer. Med tiden kan många andra faktorer ha spelat en roll för de förändringar som har skett. Samtidigt konstaterade de att många av dem som intervjuats hade varit av uppfattningen att Malmökommissiones två övergripande rekommendationer har och har haft stor betydelse för Malmös utveckling.

Två övergripande rekommendationer

  • Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika
    samt
  • Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning
sv