$left
$middle

Agenda 2030 i Malmö

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre och mer hållbar framtid för alla länder och alla människor. Det är en handlingsplan som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. I Malmö stad är målen integrerade i kommunens budget och fullmäktigemål och följs upp via den årliga hållbarhetsrapporten.

FN:s illustrationer över de 17 globala målen

Så arbetar Malmö stad med Agenda 2030

Malmö är en global stad med ca 180 nationaliteter. Händelser i världen påverkar Malmö och händelser i Malmö påverkar i världen. Befolkningsökning och urbanisering som globala megatrender inverkar på Malmö som snabbt växande och blivande halvmiljonstad, samtidigt som städer, inte minst kuststäder, står i frontlinjen för effekterna av klimatförändringarna.

Klimatförändringar är kanske det tydligaste exemplet på en global utmaning som får tuffa lokala konsekvenser. Ökande ekonomisk ojämlikhet är en annan global utmaning som slår hårt mot städer, även Malmö. Runtom i hela världen ser lokala styren och myndigheter att prioriteringar för utveckling och framsteg på lokal nivå hänger tätt samman med de globala utmaningarna, och tvärtom.