$left
$middle

Hållbarhetsrapport

2021 års hållbarhetsrapport är den tredje av Malmö stads hållbarhetsrapporter. Den ger en nulägesbild av Malmö stads utveckling inom Agenda 2030 och de Globala målen.

Hållbarhetsrapport 2021 visar att det går bra för Malmö inom många av de mål Agenda 2030 pekar ut, till exempel inom utbildnings-, trygghets- och miljömålen. Samtidigt finns flera utmaningar kvar inom såväl de sociala, ekologiska som ekonomiska dimensionerna.

Ambitionen är att rapporten ska vara relevant för en bred målgrupp och fånga en bred bild av alla de områden som är centrala för ett Malmö som utvecklas i en hållbar riktning. I förra årets rapport fördjupade vi analysen av de Globala mål som leder staden mot social hållbarhet. Årets bredare rapport kan med fördel läsas tillsammans med förra årets fördjupningar.

Rapporten ska kunna tjäna både som ett besluts- och planeringsunderlag och som underlag i dialoger mellan förvaltningar och bolag i Malmö stad. Tillsammans ska dessa hantera de övergripande utmaningar som framkommer.

sv