Hållbarhetsrapport 2019

Sammanfattning av år 2019

2019 års hållbarhetsrapport är den första som är strukturerad efter de sjutton Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Agenda 2030 har använts som ramverk och verktyg i arbetet med att kartlägga och analysera Malmös viktigaste utmaningar och rapporten har dragit nytta av det helhetsfokus på samhällsutvecklingen som karaktäriserar Agenda 2030. Ambitionen är att fånga en bred bild av alla de områden som är centrala för ett Malmö som utvecklas i hållbar riktning.

Fokus är hur hållbar utveckling ser ut på samhällsnivå i Malmö, inte enbart i Malmö stads organisation.

I rapporten tydliggörs den komplexitet som karaktäriserar samhällsutvecklingen och många av de målkonflikter som uppstår när olika prioriteringar ska mötas. Men den visar också att måluppfyllelse på ett område ofta har positiva effekter på andra målområden eftersom målen i Agenda 2030 är integrerade i varandra.

Hållbarhetsrapportens syfte är att vara ett arbets- och dialogmaterial för hur stadens förvaltningar, bolag och samarbetspartners tillsammans kan hantera de över-gripande utmaningar som framkommer. Resultaten och dialogerna ska kunna utgöra en viktig utgångspunkt för att definiera kommande års kommunfullmäktigemål där Agenda 2030 är den övergripande och långsiktiga inriktningen.