Personalredovisning 2018

Malmö stads personalredovisning 2018
HR-specialist Ellenor Modig berättar om några av de områden som följs upp i personalredovisningen 2018.

Personalåret 2018

Varje dag ger Malmö stads medarbetare service till Malmöborna inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvar är viktiga förutsättningar för välfärdstjänster med hög kvalitet.

För att Malmö stad ska ge en god service till Malmöborna är kompetensen hos medarbetarna avgörande. Det är därför viktigt att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens både idag och på längre sikt.

Sedan 2016 arbetar alla förvaltningar i ett ledningssystem för kompetensförsörjning. Detta innebär att förvaltningarna årligen analyserar verksamheternas behov och tillgång på kompetens, både kvalitativt och kvantitativt.

Under 2018 utannonserades 7601 lediga jobb, 149 363 ansökningar skickades in. För att minska behovet av rekrytering behöver vi arbeta mer med att behålla våra medarbetare.


Under 2018 minskade personalomsättningen, vilket visar på verksamheternas aktiva arbete med att behålla medarbetare har gett resultat.

Malmö stads verksamheter arbetar för att erbjuda goda anställningsvillkor. Under flera år har arbetet med att erbjuda heltidsanställningar och att minska antalet timavlönade medarbetare, till förmån för tryggare anställningsformer, varit viktiga frågor.

Under 2018 ökade antalet tillsvidareanställningar, andelen heltidsanställda och andelen heltidsarbetande, vilket är positivt. De senaste sex åren har andelen timavlönade minskat succesivt. Under 2018 ökade andelen timavlönade marginellt jämfört med 2017.

Arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i Malmö stad, med ett fokus på arbetsmiljöfrågor, har fortsatt under året. Under 2018 fortsatte sjukfrånvaron att minska för andra året i rad.

Antal tillsvidareanställda
Malmö stad är med 25 797 månadsavlönade medarbetare en av Skånes största arbetsgivare. Av samtliga månadsavlönade var 22 882 (88,7 procent) tillsvidareanställda och 2 915 (11,3 procent) tidsbegränsat anställda. Jämfört med 2017 har andelen tillsvidareanställda ökat med 2,7 procent och andelen tidsbegränsat anställda minskat med 7,8 procent.
Andel heltidsanställda
Andelen heltidsanställda har ökat med 0,9 procentenheter jämfört med 2017. I december 2018 hade Malmö stad 22 048 heltidsanställda medarbetare (85,5 procent). Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om en handlingsplan med syfte att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Handlingsplanen har som mål att öka såväl heltidsanställningar som heltidsarbete.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 2018 var 6,46 procent, vilket är en minskning med 0,10 procentenheter i förhållande till 2017. En sjukfrånvaro på 6, 46 procent innebär som jämförelse att varje medarbetare, i genomsnitt, är sjuka nästan 24 kalenderdagar om året. Under åren 2011 till 2016 ökade sjukfrånvaron i Malmö stad, såväl som nationellt, men sedan 2017 har sjukfrånvaron minskat.
Personalomsättning
Personalomsättningen 2018 för Malmö stad var 10,7 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2017. Personalomsättningen för kvinnor var 10,7 procent och för män 10,6 procent. Under 2018 nyrekryterades 3 059 medarbetare till tillsvidareanställningar i Malmö stad. 2 414 medarbetare avslutade sin tillsvidareanställning.