$left
$middle

Personalredovisning

850 nya kollegor, en högre andel heltidsanställda, men också ökad personalomsättning efter pandemiår med låg omsättning.

I personalredovisningen 2022 sammanfattas året som gått och utvecklingen bland de drygt 28 500 månadsavlönade och de 3000 timavlönade medarbetarna som utgör Malmö stads organisation.

Under 2022 har ett flertal satsningar genomförts för att främja kompetensförsörjning, jämställdhet och mångfald. Bland annat har Malmö stad infört rekrytering utan personligt brev och börjat med digital referenstagning vid rekryteringar.

Efter pandemin har rörligheten på arbetsmarknaden ökat vilket bland annat syns i en ökad personalomsättning i Malmö stad. I jämförelser med andra kommuner är personalomsättningen ändå lägre i Malmö stad.

Både andelen heltidsanställda och heltidsarbetande har fortsatt att öka under året. De förvaltningar som har ökat andelen heltidsanställda i störst omfattning jämfört med 2021, är precis som föregående år, hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Dessa två förvaltningar har under flera år har arbetat fokuserat med olika insatser i syfte att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Arbetet med att öka andelen heltidsanställda är fortsatt ett viktigt område.

Under den första delen av 2022 påverkades stadens verksamheter fortfarande av coronapandemin. För många av Malmö stads medarbetare har det varit utmanande år som har ställt extra stora krav på både uthållighet och uppfinningsrikedom. Stadens medarbetare och chefer har fortsatt att bidra med fantastiska insatser också under 2022.

Johanna Juhlin, HR-direktör Malmö Stad

Personalåret i korthet

Antal anställda ökade

Malmö stad är med 28 500 månadsavlönade medarbetare en av Skånes största arbetsgivare. Av samtliga månadsavlönade var 90 % tillsvidareanställda och 10 % tidsbegränsat anställda. Under året var det i genomsnitt ca 3000 unika timavlönade inne och arbetare varje månad och totalt 7800 unika timavlönade under året. De arbetade i genomsnitt motsvarande 1000 heltidstjänster per månad.

Andel heltidsanställda ökade

Andelen heltidsanställda har ökat med 2 procentenheter till 94 % och kan kopplas till satsningar inom främst hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionstödsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om en handlingsplan med syfte att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.

Sjukfrånvaron högre än innan pandemin

Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med föregående år men är högre än året innan pandemin 2019. Det är framför allt korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) som har ökat. Restriktioner om att stanna hemma vid symptom har fortsatt påverkan på sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron var 7,2 % under 2022.

Personalomsättningen ökade efter minskning

Personalomsättningen i Malmö stad var 11 % vilket är en ökning med 2 procentenheter. Personalomsättningen gick upp något under 2021 jämfört med 2020 då omsättningen sjönk betydligt. Den ökade personalomsättningen följer den fortsatt stora rörligheten och efterfrågan av personal på arbetsmarknaden.

sv