Personalredovisning 2021

Personalåret 2021

I personalredovisningen 2021 summerar vi ännu ett år som präglats av coronapandemin. Många medarbetare har fått fortsätta uppleva en annorlunda vardag med anledning av de nationella restriktionerna och riktlinjerna för att hantera smittspridningen. Restriktioner som nu är på väg att lättas, förhoppningsvis för att inte behövas på nytt.

Före pandemin sågs en trend med minskande sjukfrånvaro. Vi tycks under 2021 ha återgått till den utvecklingen efter en uppgång i sjukfrånvarostatistiken under 2020. Vi kan anta att de restriktioner och riktlinjer som gällt under pandemin har påverkat frånvaron i hög grad, och därför är det svårt att dra några slutsatser i jämförelserna med tidigare år.

Utöver hanteringen av pandemin har arbetsmiljöarbetet under 2021 innefattat en nationell tillsyn av den årliga arbetsmiljöuppföljningen, som visade på både styrkor och brister. Arbetet med att åtgärda bristerna är påbörjat och fortsätter under 2022 och framåt.


Stadens kompetensförsörjning är fortsatt en av de stora framtidsutmaningarna. Årets sammanställning av förvaltningarnas kompetensbehov visar bland annat att det finns ett stort behov av lärare och socialsekreterare de kommande åren.

Under året fortsatte andelen heltidsanställda att öka vilket är positivt. Men andelen heltidsarbetande har för första gången sedan mätningarna startade 2018 minskat jämfört med föregående år.

Malmö stads medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under året med de utmanade förutsättningar som har varit. Jag hoppas att vi framöver kan få möjlighet till återhämtning men också att vi kan ta med oss de lärdomar vi fått under året som gått.

Johanna Juhlin,
HR-direktör, Malmö Stad

Antal anställda
Malmö stad är med 27 700 månadsavlönade medarbetare en av Skånes största arbetsgivare. Under året som gått har antalet anställda i Malmö stad ökat med närmare 700. Av samtliga månadsavlönade var 91 % tillsvidareanställda och 9 % tidsbegränsat anställda. Det fanns i genomsnitt 3000 unika timavlönade medarbetare per månad. som arbetade motsvarande 1000 heltidstjänster.
Andel heltidsanställda
Andelen heltidsanställda har ökat med 2 procentenheter till 91 % och kan kopplas till satsningar inom främst hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionstödsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om en handlingsplan med syfte att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.
Sjukfrånvaro
Under året har sjukfrånvaron minskat med 0,7 procentenheter, till 7,2 %. Medarbetare som kan utföra arbetsuppgifter hemifrån har haft en minskad sjukfrånvaro medan medarbetare som inte kan arbeta hemifrån har haft en ökad sjukfrånvaro.
Personalomsättning
Personalomsättningen i Malmö stad var 9 % vilket är en ökning med 0,6 procentenheter. Personalomsättningen gick upp något under 2021 jämfört med 2020 då omsättningen sjönk betydligt. Osäkerheten i samband med pandemin gör det svårt att förutse vad som kommer att hända med personalrörligheten framöver.
sv