Personalredovisning 2019

Personalåret 2019

Uppföljningen av personalåret 2019 visar på en positiv utveckling inom flera områden. Det pågår ständigt ett arbete i verksamheterna med att förbättra arbetsvillkor och att skapa en god arbetsmiljö. Vi ser att det arbetet ger resultat, även som det så klart också finns utmaningar kvar.

Malmö stad ska erbjuda trygga arbetsvillkor och förvaltningarna arbetar bland annat för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Vid årets slut 2019 har både andelen heltidsanställda och heltidsarbetande medarbetare ökat.

Årets uppföljning av arbetsmiljön visar att sjukfrånvaron fortsätter att minska. Några av de faktorer som visat sig ha en positiv effekt på sjukfrånvaron är ett närvarande ledarskap, delaktighet och möjlighet till återhämtning.

För att främja en god arbetsmiljö för alla medarbetare är det därför av stor vikt att också skapa goda förutsättningar för stadens cirka 1400 chefer. Under 2019 har det genomsnittliga antalet medarbetare per chef minskat i Malmö stad.


En av Malmö stads största utmaningar är kompetensförsörjningen. Det bedrivs ett omfattande arbete för att minska gapen mellan framtida behov av kompetens och tillgången till kompetens inom olika yrkesgrupper.

Vi ser en trend att dessa gap har minskat de senaste åren samtidigt som personalomsättningen minskat. Det återstår trots det mycket målmedvetet arbete för att säkerställa att vi har det antal medarbetare och den kompetensnivå som krävs för att erbjuda god service till stadens medborgare. Prognoser visar både på förändrade behov i ljuset av demografiska förändringar och på större behov när staden växer mot en halvmiljonstad år 2050.

Malmö stads medarbetare gör tillsammans ett fantastiskt arbete för att ge Malmöborna så bra service som möjligt. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är därför angeläget att vi fortsätter att utveckla förutsättningarna för dem under 2020.

Carina Tempel, HR-direktör, Malmö stad

Antal tillsvidareanställda
Malmö stad är med 26 300 månadsavlönade medarbetare en av Skånes största arbetsgivare. Antalet anställda har ökat med ungefär 600 på ett år, varav 300 inom grundskolan. Det är också inom denna verksamhet som antalet Malmöbor ökat allra mest. Av samtliga månadsavlönade var 23 400 (89 procent) tillsvidareanställda och 2 900 (11 procent) tidsbegränsat anställda.
Andel heltidsanställda
Andelen heltidsanställda har ökat med 1,4 procentenheter jämfört med 2018. I december 2019 hade Malmö stad 22 900 heltidsanställda medarbetare (87 procent). Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om en handlingsplan med syfte att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Handlingsplanen har som mål att öka såväl heltidsanställningar som heltidsarbete.
Sjukfrånvaro
Under åren 2011 till 2016 ökade sjukfrånvaron i Malmö stad, såväl som nationellt, men sedan 2017 har sjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron för 2019 var 6,4 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter i förhållande till 2018. Sjukfrånvaron motsvarade 23,3 kalenderdagar i genomsnitt per medarbetare. Sjukfrånvaron bland stadens chefer minskade med 0,6 procentenheter.
Personalomsättning
Personalomsättningen 2019 för Malmö stad var 10,3 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenhet jämfört med 2018. Inom yrkesgrupperna förskollärare, vårdbiträde och socialsekreterare inom barn och ungdom var minskningen störst. Under 2018 nyrekryterades 3 000 medarbetare till tillsvidareanställningar i Malmö stad. 2 400 medarbetare avslutade sin tillsvidareanställning.