Personalredovisning 2020

Personalåret 2020

Personalåret 2020 har präglats av coronapandemin. För Malmö stads organisation har den krävt ett intensivt arbetsmiljöarbete och inneburit stora omställningar för stadens verksamheter och medarbetare.

Många av stadens chefer har stått inför utmaningen att leda verksamheter och medarbetare nära pandemins mest utsatta medborgare. Andra har utmanats av att leda medarbetare och verksamheter på distans.

Den totala sjukfrånvaron ökade jämfört med föregående år. Den korta sjukfrånvaron har ökat (dag 1–14) och finns framförallt bland medarbetare vars arbetsuppgifter inte går att utföra hemifrån. Ökningen är därför troligtvis en effekt av coronapandemin.

Med tanke på de extraordinära förutsättningarna under 2020 är det svårt att analysera andra faktorer för sjukfrånvaron än just coronapandemin.

 


Detsamma gäller för utvecklingen på många områden som det redogörs för i personalredovisningen.

Personalomsättningen minskade markant i de flesta av Malmö stads förvaltningar och minskningen beror troligtvis på osäkerhet och minskad rörlighet på arbetsmarknaden med anledning av pandemin.

Både andelen heltidsanställda och heltidsarbetande medarbetare ökade under 2020 vilket är ytterligare ett steg i rätt riktning mot tryggare anställningar.

Malmö stads medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under året som gått. Tillsammans har vi levererat välfärd till Malmöborna på ett imponerade sätt trots de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. Nu blickar vi förhoppningsvis framemot ett ljusare 2021.

Erica Arvebratt,
tillförordnad HR-direktör, Malmö Stad

Antal anställda
Malmö stad är med 27 000 månadsavlönade medarbetare en av Skånes största arbetsgivare. Under året som gått har antalet anställda i Malmö stad ökat med närmare 800. Av samtliga månadsavlönade var 24 000 (89 %) tillsvidareanställda och 3 000 (11 %) tidsbegränsat anställda. Det fanns i genomsnitt 1000 timavlönade medarbetare per månad.
Andel heltidsanställda
Andelen heltidsanställda har ökat med 2 procentenheter till 89 % och kan kopplas till satsningar på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, funktionstödsförvaltningen och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om en handlingsplan med syfte att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.
Sjukfrånvaro
Under året har sjukfrånvaron ökat med 1,5 procentenheter, till 7,9 %. Det är den korta sjukfrånvaron som har ökat vilket stödjer antagandet att det är coronapandemin som förklarar sjukfrånvarons ökning under 2020. Medarbetare som kan utföra arbetsuppgifter hemifrån har haft en minskad sjukfrånvaro medan medarbetare som inte kan arbeta hemifrån har haft en ökad sjukfrånvaro.
Personalomsättning
Personalomsättningen 2020 för Malmö stad var 8,2 % vilket är en minskning med 2,3 procentenheter. Den låga personalomsättningen har resulterat i färre utannonserade tjänster samtidigt som fler sökande kandidater sökt de utannonserade tjänsterna. Under 2020 utannonserades 5 700 tjänster och det inkom 189 000 ansökningar till Malmö stads utannonserade tjänster.