Migrationsdata, mars 2021

Sammanfattning

Coronapandemin ger effekter även inom migrationsområdet. Reserestriktioner leder till att färre personer söker asyl och till färre asylsökande inskrivna hos Migrationsverket. Pandemin har i smittspridning och dödlighet drabbat utrikes födda hårdare än inrikes födda och sämre sociala och ekonomiska förutsättningar nämns som en huvudorsak. Fördröjd etablering är att vänta för många nyanlända till följd av åtgärder för begränsad smittspridning.

Under 2020 tog Malmö emot 403 personer i kommunmottagandet. 51 procent av dessa personer hade bott i eget boende (EBO) i staden under asylprocessen och 25 procent kom som anhöriga.

Under 2020 skulle Malmö inte ta emot någon person enligt bosättningslagen och under 2021 kommer 11 personer tas emot.

Från juli till december 2020 var samtliga DeSo-områden i Malmö undantagna asylsökandes EBO. Trots det har 351 personer bosatt sig eller registrerat ny adress i EBO i Malmö under denna period.

Från och med 1 januari 2021 är istället 97 av Malmös 192 DeSO-områden undantagna EBO. Av cirka 960 personer inskrivna i EBO i Malmö i februari bodde 76 procent i ett av de områden som undantagits från årsskiftet. 190 av personerna skrevs in efter att den nya EBO-lagstiftningen trädde i kraft, och av dessa 190 bodde 91 procent i ett undantaget område.

Under 2020 har ankomstverksamheten i Malmö tagit emot 134 ensamkommande barn. 24 ensamkommande barn har anvisats kommunen och 27 har fått uppehållstillstånd.

Vid slutet av 2021 förväntas ca 870 asylsökande personer vara inskrivna i mottagningssystemet i Malmö. Även kommunmottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd förväntas minska och i Malmö är prognosen att cirka 330 personer tas emot under 2021.

I övrigt lyfter rapporten aktuellt inom migrationsområdet. Exempelvis redovisas flera aktuella statliga utredningar med koppling till migrationsområdet. Rapporten lyfter även att ny migrationslagstiftning är att vänta under året, då den gällande tillfälliga lagstiftningen upphör i juli. Det bedöms som troligt att sådan lagstiftning kommer likna den tillfälliga som är på plats idag.