Migrationsdata, september 2021

Sammanfattning

 Coronapandemin har fortfarande stark påverkan på migrationsområdet och i rapporten redogörs för vilka effekter vi ser inom staden. Globalt och nationellt har reserestriktioner lett till färre nya asylsökande och färre inskrivna hos Migrationsverket under 2020 och 2021. Antalet nya asylsökande väntas gradvis återgå till ett normalläge under de kommande åren, men både antalet inskrivna och antalet kommunmottagna väntas bli fortsatt låga. En av orsakerna till detta är den ändrade utlänningslagstiftning som trädde i kraft i somras som i stort liknar den tillfälliga lagstiftning vi har haft sedan 2016.

Under januari-juli 2021 har Malmö tagit emot 168 personer i kommunmottagandet. 50 procent av dessa personer hade bott i eget boende (EBO) i staden under asylprocessen och 23 procent kom som anhöriga. Elva personer kommer att tas emot inom ramen för bosättningslagen under året och för 2022 är 86 föreslaget kommuntal.

Efter ett år med den nya EBO-lagen har andelen av Sveriges nyinskrivna asylsökande som skrivs in i EBO i Malmö inte minskat, utan istället ökat något. Vi ser dock en viktig förändring gentemot tidigare år inom Malmö. Trots att majoriteten i EBO bor i de socioekonomiskt utsatta områden som staden undantagit, är andelen lägre än tidigare i år. Av de totalt cirka 790 personer som var inskrivna i EBO i Malmö i augusti 2021 bodde 62 procent i ett av de områden som, från årsskiftet, har undantagits från eget boende med rätt till ersättning. Detta kan jämföras med 76 procent i februari.

Under januari-augusti 2021 har ankomstverksamheten i Malmö tagit emot 81 ensamkommande barn. Fram till juli i år har nio ensamkommande barn anvisats kommunen och 16 har fått uppehållstillstånd.

Under 2021 förväntas i genomsnitt 980 asylsökande personer vara inskrivna i mottagningssystemet i Malmö varje månad och antalet förväntas minska under de efterföljande åren. Kommunmottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd förväntas minska jämfört med tidigare år och i Malmö är prognosen att cirka 290 personer tas emot under 2021.

I övrigt lyfter rapporten aktuellt inom migrationsområdet. Exempelvis belyses den ökade instabiliteten i Afghanistan och vid EU:s gränsområden samt ett antal aktuella statliga utredningar.