Migrationsdata, mars 2022

Sammanfattning

Kriget i Ukraina har en stark inverkan på migrationsområdet och stor osäkerhet råder omkring hur Malmö kommer att påverkas. I rapporten redogörs för de effekter vi redan nu ser inom staden. Efter ett rekordlågt antal skyddssökande under coronapandemin har antalet som söker skydd i Sverige och Malmö ökat kraftigt efter den ryska invasionen och EU:s beslut att aktivera massflyktsdirektivet. Samtidigt fortgår konflikter och osäkerhet i andra delar av världen, som också påverkar Malmös mottagande. Regeringen har i anslutning till aktiverandet av massflyktsdirektivet upprättat en plan för kontrollerat mottagande och skydd och fattat beslut om ett flertal lagändringar och uppdrag för utredning.

Under 2021 tog Malmö emot 252 personer i kommunmottagandet. Ungefär hälften av dessa personer hade bott i eget boende (EBO) i staden under asylprocessen och drygt en fjärdedel kom som anhöriga. 86 personer kommer att tas emot inom ramen för bosättningslagen under 2022.

Allt färre av de inskrivna asylsökande bor i de socioekonomiskt utsatta områden som staden undantagit. Av de totalt cirka 800 personer som var inskrivna i EBO i Malmö i februari 2022 bodde 64 procent i ett av de områden som, sedan årsskiftet 2021/2022, har undantagits från eget boende med rätt till ersättning. Detta kan jämföras med 76 procent ett år tidigare.

Av de knappt 28 600 ukrainska medborgare som hade sökt asyl eller skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige mellan 24 februari och 5 april bodde 913 personer, varav 320 var 18 år eller yngre, i Malmö 5 april.

Under 2021 tog ankomstverksamheten i Malmö emot 139 ensamkommande barn. 17 ensamkommande barn anvisades kommunen och 26 beviljades uppehållstillstånd. Mellan 24 februari och 6 april kom 109 ensamkommande barn från Ukraina till Malmö i transit. Av dessa har 74 anvisats till olika kommuner eller skrivits ut från Malmös transitverksamhet av annan anledning.

Baserat på Migrationsverkets februariprognos förväntas i genomsnitt 900 asylsökande personer vara inskrivna i mottagningssystemet i Malmö varje månad under 2022 och antalet förväntas minska under de efterföljande åren. Cirka 470 nyanlända personer med uppehållstillstånd förväntas tas emot inom kommunmottagandet i Malmö under 2022. Dessa prognoser tar dock inte hänsyn till kriget i Ukraina.

Enligt Migrationsverkets scenarier förväntas mellan 27 000 och 212 000 asylsökande samt sökande inom massflyktsdirektivet från Ukraina till Sverige mellan mars och juni 2022. Baserat på dessa siffror kan mellan 860 och 6770 personer, med ett huvudantagande på 2430, av dessa personer förväntas söka skydd i Malmö.

I övrigt lyfter rapporten aktuellt inom migrationsområdet. Exempelvis belyses den ökade instabiliteten i Afghanistan och vid EU:s gränsområden samt ett antal aktuella statliga utredningar.

sv