Migrationsdata 2019-2022

Sammanfattning

Prognosen visar att antalet asylsökande bosatta i Malmö under prognosperioden 2019-2022 förväntas bli något lägre än det var 2018.

Prognosen visar på ett ökat förväntat antal kommunmottagna jämfört med den förra lokala prognosen. Det förväntade antalet kommunmottagna är dock, trots höjningen, lägre än utfallet 2018.


Ökningen sedan föregående prognos  beror till stor del på att Migrationsverket nu anser sig hinna fatta lika fler beslut än de tidigare förväntade sig.

Anhöriga utgjorde den största gruppen kommunmottagna under 2018. Hitintills under 2019 är dock personer från eget boende återigen den största gruppen.