$left
$middle

Delårsrapport

Sveriges kommuner och regioner gör bedömningen att den kommunala ekonomin ser relativt ljus ut de närmaste åren. Detta tack vare en bra skatteunderlagsutveckling. Läget i omvärlden gör däremot att förutsättningarna för att planera är osäkra.

För 2022 prognostiseras ett ekonomiskt överskott på 1 617 miljoner kronor. Överskottet beror främst på realisationsvinster samt högre intäkter och positiva budgetavvikelser. Detta innebär att Malmö stad uppfyller kravet på ekonomisk balans vid årets slut.

Rysslands invasion av Ukraina har, förutom ett stort humanitärt lidande, lett till att det säkerhetspolitiska läget förändrats. De flesta nämnder, bolag och kommunalförbund bedömer att deras ekonomi påverkas av till exempel räntehöjningar, prisökningar för el, livsmedel och transporter.

Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget för 2022 beskrivit mål för verksamheten i nämnder och helägda bolag inom fyra målområden: Utbildning och arbete, Stadsutveckling och klimat, Trygghet och delaktighet och En god organisation.

Kommunfullmäktiges mål gäller för hela mandatperioden. Delårsrapporten innehåller en avstämning av hur arbetet gått under perioden januari–augusti 2022.

Som bilaga till delårsrapporten finns även en mandatperiodsanalys av nämndernas bidrag till kommunfullmäktiges mål. Bilagan är här sammansatt och hittas sist i delårsrapport 2022.

sv